Terms & Conditions

Настоящите Общи условия (наричани по-долу "условия") уреждат правните отношения, сключени между търговеца Morning Ideas s.r.o. със седалище и адрес на управлението: Klincová 35 Bratislava 821 08 и потребителите на платформата за търговия www.mobileshop.eu.

Тези термини описват правилата, които важат за достъп и използване на сайта. Този документ е правно обвързващо споразумение между вас като уебсайт потребител (наричано по-нататък "вие", "ви" или "потребител") и Алианс Електроник ООД (Наричан по-нататък "доставчик").

Моля, прегледайте следните основни правила, които управляват използването и достъпа до уеб сайта. Моля, имайте предвид също, че използването или достъпът до уеб сайта представлява вашето безусловно съгласие да спазвате и да сте обвързани от настоящите Общи условия, въпреки че можете да маркирате някои части от този уеб сайт и по този начин да заобиколите това споразумение.

С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБ САЙТ, СТE СЪГЛАСНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ.

Доставчикът си запазва правото по свое усмотрение да променя, модифицира, добавя или премахва части от тези Общи условия по всяко време, без предварително уведомление, като актуализира това публикуване.Всички публикувани промени влизат в сила незабавно и вашето продължаващо използване на съдържанието и услугите на MobileShop представлява вашето съгласие, че сте прочели всички тези Общи условия за приемане, и сте ги уважили изцяло. Ваша е отговорността да проверявате Общите условия всеки път преди да ползвате сайта. Стига да се съобразите с настоящите Общи условия, MobileShop ви дава персонална, неизключителна, непрехвърляема, ограничена привилегия да влезете и да използвате Сайта.

I ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Използването и достъпът до този уеб сайт и извършването на покупка, поръчване или по друг начин пазаруване в уеб сайта (общо наричан "Сайтът") се ръководи от всички условия, свързани с настоящите Общи условия, както и с декларацията за поверителност. Всички други правила и политика на Сайта, които MobileShop може да публикува от време на време. Междувременно, по отношение на вашите покупки и транзакции на Сайта, Общите условия между вас като купувач/потребител и MobileShop са задължителни. Поради тази причина, ние ви препоръчваме да прочетете внимателно настоящите Общи условия и съответната допълнителна информация, включително, но не само, Политиката за поверителност.

Ако е MobileShop публикувал или предоставил превод на английска версия на Общите условия, вие се съгласявате, че преводът е предвиден само за улеснение и че версията на английски език, управлява използването на този Сайт.

II ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Приемайки тези Общи условия чрез използване или достъп до Сайта, Вие декларирате, че сте (а) лице с пълна юридическа правоспособност и можете да сключите правно обвързващ договор или в случай, че нямате пълна юридическа правоспособност, че сте получили съгласие от родителите си или от който и да е друг законен представител и затова сте обвързани от настоящите Общи условия и (б) сте получили разрешение да получавате продукти. Ако не сте съгласни (или не можете да се съобразявате) с този раздел, не използвайте този сайт.

Всички данни за таксуване и регистрация, предоставени на Сайта, трябва да бъдат верни и точни. Всеки потребител носи цялата отговорност за информацията и съдържанието, публикувано на Сайта. Предоставянето на невярна или неточна информация представлява нарушение на настоящите Общи условия и Потребителят носи отговорност за всички вреди, причинени на MobileShop или на друг потребител или на някоя друга трета страна.

Всички материали, включително изображения, текст, илюстрации, рисунки, икони, снимки, програми и писмени и други материали, които са част от този сайт (наричани "Съдържание") са предназначени единствено за лична, некомерсиална употреба. Можете да изтегляте или копирате съдържанието и другите материали за изтегляне, показвани на Сайта само за лична употреба. Нямате право да възпроизвеждате, публикувате, предавате, разпространявате, излагате, променяте, създавате производни произведения, продавате или участвате в каквито и да е продажби или експлоатация по някакъв начин, изцяло или частично, на някое от Съдържанието на Сайта. Съдържанието на този сайт може да се използва само като ресурс за покупка. Всяка друга употреба, включително за възпроизвеждане (с изключение, както е отбелязано по-горе),, модификация, разпространение, предаване, повторно публикуване, показването или представяне на съдържанието на Сайта, без предварително писмено разрешение от MobileShop, е строго забранено.

MobileShop може да спре действието на Сайта или неговата част по всяко време, може да промени съдържанието на сайта или неговите части без предварително уведомление. Сайтът не трябва да е на разположение през цялото време. MobileShop има право да поддържа Сайта и Потребителят няма право на каквото и да е обезщетение.

При достъпа до Сайта, или използване на услугите му, не трябва да:

 1. Публикувате или предавате невярна, неточна, заблуждаваща, клеветническо Съдържание (включително, а не само по време на процеса на регистрация но и в MobileShop блога);
 2. Нарушаватe законите, подзаконовите актове, добрите маниери, правата на трети страни, настоящите Общи условия или правилата ни, като например правилата на интелектуална собственост на трета страна;
 3. Не заплатите продукти и артикули закупени от вас
 4. Манипулиране на процеса на таксуване на MobileShop, или неплащане таксата, дължима на MobileShop;
 5. Подкопае системите за обратна връзка или оценка;
 6. Разпространяване на спам, насипни електронни съобщения, верижни писма или пирамидални схеми;
 7. Разпространявате вируси или други технологии, които могат да навредят на MobileShop и Сайта или интересите или собствеността на други потребители;
 8. Използване на автоматизирани средства за достъп на сайта и събиране на данни от сайта чрез автоматизирани средства (включително, но без да се ограничава само до събиране на ботове, роботи, паяци, скриптове или други автоматични устройства или програми) или не можете да използвате рамкиращи техники, за да приложат някое от данните или съдържанието към Сайта или по друг начин да засегнат Сайта.
 9. В противен случай дължи, всяка отговорност към Сайта или MobileShop.

MobileShop си запазва правото да ограничи, прекрати и да отрече правото на всеки Потребител да използва или да влезете в сайта, включително, но не само, нарушавайки правата на интелектуална собственост на трети лица, нарушавайки тези Общи условия, нарушаване на добрите нрави, клеветите или засяга или може да засегне доброто име на MobileShop в каквито и да било средства, и / или да носят отговорност към MobileShop. Всеки потребител се съгласява също така, че в никакъв случай MobileShop няма да носи отговорност пред всеки Потребител или трета страна за невъзможността на всеки Потребител да използва или да влезе на сайта.

III ПОТРЕБИТЕЛСКИ АКАУНТИ, ПАРОЛИ И БЕЗОПАСНОСТ

За да се направите покупки на сайта може да се изисква да отворите акаунт (включително създаване на MobileShop ID и парола). Вие изцяло носите отговорност за запазването на поверителността на информацията, която държите за вашия акаунт, включително паролата ви, както и за всякакви действия, които се случват в профила ви в резултат на това, че не сте успели да запазите тази информация сигурна и поверителна. Вие се съгласявате да уведомите MobileShop за всяка неразрешена употреба на вашия акаунт или парола или за всяко друго нарушение на сигурността. Можете да бъдете подведени под отговорност за загуби, понесени от MobileShop или друг потребител или посетител на Сайта, поради някой друг, който използва вашия MobileShop ID, парола или профил, в резултат на това, че не сте успели да запазите информацията в профила ви сигурна и поверителна.

Нямате право да използвате някой друг MobileShop име, парола или акаунт по всяко време, без изричното разрешение и съгласие на притежателя на това MobileShop ID, парола или профилMobileShop не може и няма да носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от неспазването на тези задължения.

Всеки потребител представлява варанти и се съгласява, че (а) такава информация, независимо дали е подадена по време на процеса на регистрация или след това по време на продължаване на използването на Сайта, е вярна, точна, актуална и пълна и (б) ще запазите и бързо изменяте цялата информация, за да я запазите вярна, точна, актуална и пълна.

IV РЕВЮТА, КОМЕНТАРИ, СЪОБЩЕНИЯ И ДРУГО СЪДЪРЖАНИЕ

Потребителите на този сайт могат да публикуват ревюта, коментари и друго съдържание; изпращане на съобщения; идеи, коментари, въпроси или други информации, доколкото съдържанието не е незаконно, нецензурно, злоумишлено, заплашително, клеветническо, нарушава неприкосновеността на личния живот и правата на интелектуална собственост, или по друг начин вреди на трети лица, или не съдържат софтуерни вируси, политически кампании, търговски заявки, верижни писма, масови писма или каквато и да е форма на "спам". Не можете да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте като друго физическо или юридическо лице или по друг начин да заблуждавате относно произхода на всяко съдържание. MobileShop запазва правото (но не и задължението) да премахва или редактира всяко съдържание.

В случай, че Потребителят напише собствен текст или добави друго съдържание към Сайта, той не нарушава или не насърчава нарушаване на закони, права и / или законни интереси на трети лица; той не може да предизвика дейността по никакъв начин опасна или животозастрашаваща и / или заплашваща за здравето; той не може да заобиколи и / или да противоречи на правилата на благоприличието и добрите нрави; не трябва да съдържат вулгарно, насилствено, расистко или друго общо взето неприемливо съдържание и да не възпрепятстват неправомерно правата или законните интереси на трета страна.

MobileShop си запазва правото, без предварително уведомяване и без възстановяване на заявления, да премахне Съдържанието, което дори и незначително или частично не изпълнява разпоредбите, посочени в настоящите Общи условия, което може да навреди на добрата репутация на MobileShop, нейните продукти и / или услуги и / или какви публикации и / или разпространението в рамките на заявлението може да бъде компрометирано и / или нарушение на Mobile Shop, наложено със закон и / или договорни задължения, права и / или законни интереси. MobileShop също запазва правото без никакво обезщетение да поиска премахването на такива постове, които дори незначително или частично нарушават разпоредбите, посочени в настоящите Общи условия, които могат да увредят добрата репутация на MobileShop, нейните продукти и / или услуги и / или публикуването и / или разпространението от тях може да бъде изложено на риск и/ или нарушение на MobileShop, наложено със закон и / или договорни задължения, права и / или законни интереси.

Вие носите пълна отговорност за цялото съдържание, добавено в Сайта, и неговото съответствие със закона, на законните интереси на трети лица и разпоредбите на този закон. MobileShop не носи отговорност за такова съдържание.

V ПОКУПКИ НА САЙТА

Потребителят се съгласява, че всички дейности, които се извършват с вашия MobileShop ID (включително, без да се ограничава до това, да приемате допълнителни споразумения или правила, да се абонирате или да плащате продукти, да изпращате имейли с най-новата електронна поща или да изпращате SMS Съобщения) ще се считат за разрешени от вас.

С потвърждаването на покупката ви в края на процеса на плащане, съгласявате се да приемате и плащате закупените артикули. Осъзнавате ли, че всяко забавяне на процеса на плащане може да представлява нарушение на договора и за това нарушение ще бъдете единствено отговорни.

Всеки потребител разбира и приема, че цената, посочена за продукта на Сайта и / или цената, платена за продукта, включва комисионната, дължима на MobileShop. Всички цени включват ДДС. (където е приложимо) с текущия валиден курс. MobileShop си запазва правото да изразява цената с включен ДДС.

MobileShop има право да коригира грешките на страницата, включително и грешките в цената. В случай, че е имало грешка в писането на цената, MobileShop отменя поръчката и уведомява потребителя за анулирането. В случай, че плащането вече е извършено от Потребителя, MobileShop връща плащането в рамките на 30 дни. В този случай Потребителят има право да направи нова поръчка на Сайта.

MobileShop запазва правото си да променя цените в съответствие със закона и бизнес практиката. Цените са основно в евро (EUR). Цените могат да бъдат показани с информационна цел в други валути, различни от евро. MobileShop не носи отговорност за всяко колебание в обменния курс. Цената в евро е цената на продукта; Други валути са само за информация на Потребителя. Моля, обърнете внимание на подробностите по сделката, тъй като общата ви цена може да включва застраховка, транспортни разходи и други разходи, които сте длъжни да платите.

VI УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Когато потвърдите транзакция на Сайта, Вие се съгласявате да сте обвързани и да платите за тази транзакция.

 1. Ако поръчате нещо, което не е налично, преди да ви бъде предоставено, единственото решение е да получите възстановяване на вашата покупна цена.
 2. Възможно е да получите допълнителни условия, свързани с конкретна покупка, преди да потвърдите транзакцията (например условия за доставка за материални блага). Тези допълнителни условия също ще регулират тази транзакция.
 3. Въпреки че използваме термини като покупка, продажба и поръчка, за да говорим за транзакции, свързани с кредити, нямате право на собственост върху тези елементи.
 4. Освен това, всяка поръчка, чиято сума надвишава определена сума, определена от MobileShop, MobileShop може да поиска допълнителна идентификация и доказателство за адреса за доставка по имейл или по друг начин. Тези мерки за сигурност са доказателство за нашето желание да защитим потребителите срещу евентуални измами. Дотогава, докато не бъдат изпълнени допълнителните изисквания за идентификация, MobileShop няма задължение да изпрати поръчката. В случай, че условието за допълнителна идентификация на Потребителя не бъде изпълнено в рамките на 15 дни, MobileShop има право да анулира поръчката. Условията за плащане към MobileShop са следните: (Освен ако не са направени специални условия за плащане в писмен вид).
 • Банков превод
 • Плащане чрез PayPal
 • Наложен платеж
 • Кредитна карта

Не са всички методи за плащане налични за всички продукти, които се продават на нашия уебсайт.

Плащането с кредитна карта и с наложен платеж e ограниченo до определена обща сума, така че може да не са налични за по-големи суми.

Опцията за кредитна карта е достъпна само от IP адрес, идващ от държава от ЕС.

Плащането при доставка може да се извърши само в брой, не може да бъде извършено с чек.

Ако изберете Банков превод като начин на плащане, MobileShop Ви дава уникални инструкции за плащане за поръчка ви. След като получим плащането, което обикновено отнема 2 до 3 работни дни от момента, когато е направена поръчката. Ако плащането ви отнема повече от 3 работни дни, вие сте длъжни да изпратите доказателство за плащането, за да поръчката не бъде анулирана, тъй като не е предоставено плащането. Също така продуктът може да бъде продаден от MobileShop в периода между поставянето на поръчката и получаването на плащането .

В случай, че плащането (дали при избор на банков превод, PayPal или кредитна карта) не е в банковата сметка на MobileShop в рамките на следващите 5 дни след поставянето на поръчката, това означава, че потребителят е анулирал поръчката и вече не иска поръчката да бъде доставена.

Стоките ще бъдат доставени в рамките на 30 дни след получаване на плащането от MobileShop или в случай на избор на COD, 30 дни след поставянето на поръчката. MobileShop не носи отговорност за закъснения при транспорта или за закъснения поради неправилния адрес на Потребителя.

VII СПИСЪК НА НАЛИЧНИ ПРОДУКТИ

Настоящият списък с наличните продукти на сайта съответства на количественото състояние на нашите продукти в нашите складове.

Купувачите ще могат да проверяват текуща наличност на определен продукт в момента на поръчката (и да получи най-нова информация - количествата ще се актуализират ежедневно).

За всички промени или грешки, които могат да възникнат извън нашето влияние и знания, MobileShop няма да се счита за отговорен.

Ако се случи, че поръчаният продукт не е наличен в момента, когато клиентът направи поръчката, ще бъде информиран за това по телефона или електронната поща. Ако поръчаният продукт все още не е на разположение, клиентът има право да поиска анулиране на поръчката.

MobileShop има право да анулира поръчката в случай, че стоките вече не са в склада.

VIII ТРАНСПОРТ - ДОСТАВКА - ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ

MobileShop е официален партньор на GLS - една от най-големите транспортни компании в света. Пратките ще бъдат таксувани според текущите и валидни такси на тези професионални куриерски компании.

При получаване на продукта, надзорът дали доставеният продукт напълно съответства на поръчката е изцяло ваша отговорност. MobileShop ви препоръчва да проверите състоянието на пакета, и ако има някакви щети или недостатъци в пратката като цяло.

Купувачът е длъжен да провери съдържанието и състоянието на пакета при доставка на куриера, за да съобщи за евентуални грешки или повреди на поръчаните продукти и самата опаковка . В случай, че купувачът има някакви коментари или смята че съдържанието е повредено по време на превоза, той е длъжен да съобщи това на куриера веднага при подписването на транспортния документ. MobileShop не носи отговорност за щети, причинени от превозвача/куриера. Купувачът е длъжен да уреди потенциалните щети от превозвача и / или куриера, който е написал бележката в транспортните документи, подписани веднага след доставката. Други жалби няма да бъдат взети под внимание.

В случай на каквито и да било щети, липсващо съдържание или част от поръчката, вие сте длъжни да напише всичко ясно в имейла и изпратите на warranty@mobileshop.eu в рамките на следващите 3 дни след доставката.

Транспорта и доставката на нашите продукти, разходите за доставка и рискът през този период е до вас.

От момента, когато пратката напусне нашия склад, Mobile Shop не носи отговорност за времето за доставка, щетите и / или други обстоятелства, които могат да възникнат по време на транспортния процес.

MobileShop ви дава възможност да застраховате цялата пратка до вашия адрес. За да може пакета да бъде изпратен (по каквато и да е причина) обратно от клиента до нас, застраховката не е включена за този парцел.

Информация за изчисляване на времето за доставка можете да намерите на сайта, когато поръчвате. Изчисленото време за доставка е само информативно но не и обвързващо. MobileShop доставя цялата поръчка в рамките на 30 дни, след като MobileShop е получил плащането или в случай с наложен платеж, след като поръчката бъде направена.

Ако плащането е потвърдено до 12 ч MobileShop ще се опита да обработи поръчката същия ден, ако продуктът е наличен в склада. Очакваното време за доставка на поръчаните продукти се изчислява от момента, в който започва подготовка на опаковката. Подготовката на поръчките се извършва от понеделник до петък.

В случай, че поръчаният продукт не е наличен, времето за доставка се удължава и MobileShop дава възможност да изтриете или да анулира поръчката.

Всяка пратка се доставя на посочения от вас адрес при заявяване на поръчката, MobileShop си запазва правото да поиска доказателство за адреса, за да се предотвратят от всякакъв вид измами и злоупотреби. MobileShop няма да започне с подготовката на поръчката преди да изпратите съответното доказателство, и в случай, че съответното доказателство не бъде предоставено в рамките на следващите 5 дни след искането, поръчката ще бъде автоматично анулирана.

При получаване на опаковката, вие сте длъжни да се уверите, че няма никакви вреди върху опаковката. В противен случай вие сте длъжни да направите писмен запис с жалбата ви в офиса на транспортната компания в рамките на определеното от закона време.

От момента, когато определен продукт напусне склада, рискът се прехвърля на другата страна, определена с този договор. MobileShop не носи отговорност за закъснение, възникнало по време на доставка на продуктите. В този случай имате право да прекратите или анулирате поръчката ви, но може да приемете новите условия за доставка, но в никакъв случай нямате право да поискате обезщетение или възстановяване на лихви и пари за всяко забавяне.

В случай, че поръчаният продукт не бъде доставен в рамките на определения период, MobileShop ще започне разследване с транспортната компания, която е отговорна за доставка на пратката. През този период MobileShop няма да взема никакво решения по тази конкретна поръчка на клиента.

IX РЕКЛАМАЦИИ

DOA рекламация

В случай на дефект при доставка (DOA/dead on arrival) имате право да върнете стоките в рамките на 3 дни. Продуктът се счита за DOA ( повреден/дефектен ) при доставката, ако показва симптоми на хардуерна повреда, предотвратявайки основната оперативност при първото му използване след разопаковане на продукта от кутията. Ако смятате, че вашият продукт е DOA, моля, свържете се с центъра за поддръжка на MobileShop в рамките на следващите 24 часа след доставката на пакета. Центърът за поддръжка на MobileShop ще ви даде инструкции за изпращане, за да ни върнете продукта незабавно, в същото състояние, в което сте го получили, и на ваша собствена сметка и риск. След като получи MobileShop продукта, ще определи дали е DOA и ще ви предложи една от следните опции:

 1. Замяна: Същият продукт, който сте поръчали, ще бъде изпратен до Вас на сметка на MobileShop. Също така, MobileShop ще покрие на клиентите, разходите за връщане до 20 евро.
 2. Възстановяване на сумата: ще ви бъде възстановена изцяло, включително връщането (без застраховка). Възстановените разходи за изпращане се възстановяват до 20 евро.

Рекламация за качеството на продукта

Ако правите рекламация относно качеството на продукта (проблеми с дисплея, слотовете, хардуерните бутони и т.н.) в рамките на следващите 14 дни след доставката на продукта, вие сте длъжни да се свържете с центъра за поддръжка на MobileShop в писмен вид. Центърът за поддръжка на MobileShop ще Ви даде инструкциите за изпращане, за да ни върнете продукта незабавно, в същото състояние, в което сте го получили, както и на собствена сметка и риск. Имате правно задължение да се грижите разумно за продуктите, докато са те във ваше владение.Вие носите отговорност за всички щети, които могат да се появят върху продукта. Пакетът за връщане трябва да включва цялото съдържание на опаковката и писмени подробности за причината за връщане. След получаване на продукта MobileShop ще определи състоянието на продукта и ще ви предложи една от следните опции:

 1. Замяна: Същият продукт, който сте поръчали, ще бъде изпратен до Вас на сметка на MobileShop.
 2. Възстановяване на сумата: ще бъдете възстановени без застрахователни разходи.
 3. Услуга: ще бъдете препратени до най-близкия сервизен център (официална услуга за марка на продукта, MobileShop сервиз или дриги). Услугата ще бъде предоставена безплатно.

Рекламация за доставени продукти

Ако правите рекламация за получаване на различен модел от поръчания продукт, не отваряйте и не използвайте доставения продукт. В този случай се свържете с центъра за поддръжка на MobileShop в рамките на 3 дни от доставка на продукта. Длъжни сте да се свържете с центъра за поддръжка на MobileShop в писмена форма. Центърът за поддръжка на MobileShop ще Ви даде инструкциите за изпращане, за да ни върнете продукта незабавно, в същото състояние, в което сте го получили, както и на собствена сметка и риск. Имате правно задължение да се грижите разумно за продуктите, докато те са във ваше владение. Вие носите отговорност за всички щети, които ще се появят върху продукта. Пакетът за връщане трябва да включва цялото съдържание на опаковката и писмени подробности за причината за връщане. Центърът за поддръжка на MobileShop след получаване ще ви предложи следните опции:

 1. Замяна : Продуктът, който сте поръчали, ще бъде изпратен до Вас на разхода за MobileShop.
 2. Възстановяване на сумата: ще бъдете възстановени изцяло, включително и разходите за връщане (с изключение на застраховката). Възстановените разходи за изпращане се възстановяват до 20 евро.

Това правило не се прилага, когато клиентът е отговорен за неправилно тълкуване на официалната информация или когато пакетът е отворен и използван въпреки очевидното неправилно разполагане. В този случай клиентът ще бъде третиран по правилата за връщане.

Възстановяването за поръчки платени с наложен платеж, се извършва стриктно чрез PayPal сметки. Разходите за услугата "наложен платеж" обаче не подлежат на възстановяване за всички видове рекламация.

X ВРЪЩАНЕ

В случай на връщане, клиентът носи отговорност за връщането на продукта в оригиналното му състояние както и за пощенски разходи или други разходи, възникнали при връщането на продукта.

Вие сте дължни да върнете продуктите в също състояние както сте ги и получили, неизползвани, в оригиналната опаковка (например слушалки, кабели, инструкции и т.н.), без променени референции и серийни номера на продуктите, и да предприемете разумни грижи на осигуряване на продуктите получени от нас и да не са повредени при транзита. Етикетите и всички текстове на етикетите, както и печати на производителите, трябва да бъдат непокътнати. Вие носите отговорност за всички щети, настъпили върху продукта, докато продуктът не бъде получен от MobileShop. Ако не спазите това задължение, имаме право на съдебен иск срещу вас за обезщетение.

MobileShop си запазва правото да прави възстановявания след 30 дни от получаването на адреса на изпращача за своя сметка.

Имате право да върнете продуктите или да ги замените с друг продукт по някаква причина в рамките на 14 дни от доставката на продукта. Ако поръчаният продукт се върне идентичен (без повреди), MobileShop ще ви възстанови пълната сума от покупната цена. Отворени, използвани или продукти в нарушено състояние ще бъдат оценени допълнително. В зависимост от тяхното състояние възстановяването ще бъде пропорционално намалено.MobileShop се опитва да опише всички продукти възможно най-точно. Също така, MobileShop не може да гарантира, че всички данни, дадени в описанието на продукта, са 100% точни, пълни, надеждни и без грешки. За въпроси относно продуктите, които Ви интересуват, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти, за да избегнете всякакви недоразумения(относно цветовете, съдържанието на пакета, езиците, покритието на мрежата и т.н.). Ако сте закупили продукт и все още се отклонява от желаното, можете да върнете продукта в неизползвано състояние с пълната документация която е предоставена с устройството. В този случай MobileShop ще върне пари на всички свои клиенти в стойността на върнатите продукти, но без разходи за доставка в двете посоки - това е отговорност на клиента.

Адрес за връщане

*** За правилния пощенски адрес за връщане на продукта, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

XI ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗ СЛЕД ПОКУПКА

Продуктите, продавани чрез Сайта се класифицират в две гаранционни категории:

ЕС-ГАРАНЦИЯ – 12 - 24 месеца гаранция от производителя (в зависимост от производителя)

В ЕС с оригинална фактура имате право на едногодишна услуга в оторизиран сервизен център. В случай на неправилно функциониране на продукта или неизправност продуктът се изпраща директно до оторизирания сервизен център.

Ако оторизирания сервизен център откаже да приеме продукта, продуктът ще бъде изпратен обратно към вас за ваша сметка.

ГАРАНЦИЯ НА ПРОДАВАЧА – 24 месеца безплатна гаранция, предоставена от нашия уеб магазин.

Гаранцията на продавача е гаранция, предоставена поради някои ограничения в гаранцията на производителя или други ограничения. Самата гаранция е гаранция за всички възможни откази на хардуер, предотвратявайки основната оперативност в рамките на 24 месеца. Гаранцията на продавача обхваща същите проблеми като и гаранцията на ЕС. MobileShop има мрежа от сервизни центрове като в (Франция и Словения). В случай, че в страната на клиента няма сервизен център, клиентът трябва да се свърже с екипа за поддръжка на клиенти на warranty@mobileshop.eu, а нашият оператор ще ви предостави всички необходими данни за доставка до най-близкия сервизен център. Разходите за доставка до центъра за услуги (еднопосочен) ще бъдат покрити от клиента.

За информация относно гаранцията и сервиза след покупката, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти от понеделник до петък от 08:30 ч. до 14:30 ч. На централно ниво.

ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА (и в двата случая на ГАРАНЦИЯ НА ЕС и ГАРАНЦИЯ НА ПРОДАВАЧА):

 • Замяна на аксесоари (батерии, слушалки, зарядно устройство, кабели, компактдискове, карти с памет и др.).
 • Вреди и други последствия, които могат да се случат, ако продуктът се използва неадекватно и неподходящо. Клиентите се съветват да отделят време и да прочетат внимателно инструкциите за правилна употреба на всички продукти.
 • Ако се продуктите съхраняват неправилно, а не според инструкциите на производителя.
 • Повреди и други последици, които могат да възникнат като резултат на ремонт или други обстоятелства от неупълномощен сервизен център.
 • Вреди и други последици, произтичащи от външни влияния (като например всякакъв вид аварии или природни бедствия).
 • Вреди на водоустойчиви устройства, причинени от потъване в сол или хлорирана вода.
 • Механични вреди, вреди, причинени от висша сила, вреди, причинени от неадекватна грижа за продукта
 • Вреди, за които е клиентът бил информиран преди доставката на продукта
 • Вреди, причинени от използване на продукта в неподходящи условия
 • Вреди, причинени от вода
 • Вреди, причинени от използване на неформални добавки към продукта, вреди, причинени от непрофесионална инталация

MobileShop НЕ носи отговорност, в случай че производителят или официалният сервизен център откаже да приеме гаранция от някоя от посочените по-горе причини. В случай на отхвърляне на гаранцията производителят или сервиза ще ви направи оферта за ремонт на продукта. В случай, че отхвърлите това предложение; Производителят има право да изисква плащане на всички административни разходи. Ако приемете офертата, вие сте длъжни да заплатите всички разходи за ремонт.

В случай, че гаранцията от страна на ЕС не покрива ремонтно обслужване - проблемът ви ще бъде разгледан от гаранцията на продавача. Трябва да се свържете с екипа за поддръжка на клиенти на MobileShop и екипът ни за поддръжка ще ви даде всички инструкции за изпращане на продукта. След получаване на продукта, MobileShop ще определи състоянието на продукта и ще ви предложи една от следните опции:

Сервиз: ще бъдете препратени до най-близкия сервизен център (официален сервиз, сервиз на MobileShop или други).

Замяна: Същият продукт, който сте поръчали, ще бъде изпратен до Вас на сметка на MobileShop.

Възстановяване на сумата: ще ви бъде възстановена изцяло, включително връщане на пратката (без застраховка), до 20 евро за доставка.

Избирането на една от опциите е правото на Mobile Shop.

Обща рекламационна процедура

Клиентът може да докладва дефекта на продукта в писмена форма, като опише дефекта. В протокола за жалби клиентът трябва да предостави своя адрес за контакт, телефонен номер и електронен адрес. MobileShop не носи отговорност за неточности, предоставени от клиента при рекламацията, и не носи отговорност за невъзможността за доставка на продукта до клиента в случай на предоставяне на неверен или неточен адрес.

Клиентът е длъжен да изпрати всички документи, свързани с продукта заедно с него. Докато MobileShop няма всички документи, процедурата за рекламация не започва. Ако клиентът не успее да достави липсващите документи или липсващите части от продукта, рекламацията ще се счита за неоснователна.

Ако продуктът е предназначен да съдържа пароли, клиентът е длъжен да уведоми съответните пароли при рекламацията или да ги премахне преди доставката на продукта. В противен случай датата на започване на рекламацията ще бъде отложена до деня на доставка на кодовете за достъп и паролите на продукта.

MobileShop не носи отговорност за вреди на данни и програми в продукта в случай на рекламация. Препоръчва се на клиента да направи резервно копие на всички данни и програми на продукта, който е изпратен на рекламация.

XII ЗАЩИТА

Политиката за поверителност на MobileShop се отнася за използването на този сайт и неговите условия са част от настоящите Общи условия чрез тази справка. С използването на Сайта вие потвърждавате и приемате, че интернет предаванията никога не са напълно частни или сигурни. Разбирате, че всяко съобщение или информация, която изпращате на Сайта, може да бъде прочетена или задържана от трети лица, дори и ако има специално известие, че определено предаване е криптирано.

Информацията за плащанията се осигурява чрез банкови корипове (протокол за обработка на плащанията и PayPal) SSL, MobileShop не е свързан с тези поверителни информации.

Какви лични данни събираме

Когато създадете MobileShop идентификационния ви номер , регистрирате продукта, закупите продукт, можем да съберем различни данни, включително вашето име, пощенски адрес, телефонен номер, имейл адрес и предпочитания за контакт. Освен това, Mobile Shop може да поиска от клиента допълнителни документи, например: доказателство за адрес, лична карта и др. MobileShop държи правото си на определени предпазни мерки, които са свидетелство за готовност да защитим нашите клиенти от потенциални измами. Ако това условие не е изпълнено, MobileShop си запазва правото да анулира поръчката или да отложи доставката, докато не бъде изпълнено горното условие.

Когато споделяте ваше съдържание със семейството ви и приятели, използвайки продуктите на MobileShop, изпращате сертификати за подаръци и продукти, MobileShop може да събере предоставената от вас информация за тези хора, като например: пощенски адрес, имейл адрес и телефонен номер.

С регистрирането като Потребител на сайта като засегнато лице по Закон 122/2013 Coll .

По отношение на защитата на личните данни с настоящото доброволно давам съгласието си в съответствие с § 11 от Закона за обработката и съхранението на всички мои лични данни в обхвата на личните данни, които аз като потребител позволявам на сайта да обработва и обхвата на личните данни, които вие доброволно предоставяте чрез сайта за целите, необходими за доставката на продуктите ми, за маркетингови цели на Morning Ideas s.r.o. със седалище :

Klincová 35 Bratislava 821 08. Също така удостоверявам точността и верността на дадените съответни лични данни.

Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време с уведомление, като изпратите писмо на пощенския адрес до седалището : Morning Ideas s.r.o. със седалище: Klincová 35 Bratislava 821 08 или по електронен път до имейл адреса info@mobileshop.eu.

В случай на опция упражняването на правата му съгласно разпоредбите на § 28 и сл.

Законът изисква в този контекст, да лицето се свърже с оператора само на посочения по-горе адрес.

MobileShop може да продължи да използва личните данни на потребителите, докато не бъде отменено съгласие за обработка на данните И след като обжалването му гарантира тяхното блокиране и разпореждане съгласно закона; При условие че не накърнява евентуалната задължителна обработка или архивиране на личните данни в съответствие със закона. MobileShop гарантира предаването на лични данни в държавите-членки на ЕС или държави, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, предприемат подходящи гаранции за правата и законните интереси на засегнатите лица.

Правила за "бисквитки"

MobileShop използва "би<

Използваме "бисквитки", за да подобрим практическата ви работа. Като продължавате да посещавате този сайт, приемате използването на "бисквитки".  Политика за бисквитките