Terms & Conditions

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „obchodné podmienky“) upravujú právny vzťah uzatvorený medzi obchodníkom Morning Ideas s.r.o. so sídlom na adrese Klincová 35 Bratislava 821 08 a užívateľmi obchodného portálu www.mobileshop.eu v držbe.

Tieto obchodné podmienky popisujú podmienky vášho prístupu na webovú stránku a jej používanie. Tento dokument predstavuje právne záväznú dohodu medzi vami ako užívateľom webovej stránky (ďalej len ako „vy“ , „váš“ vo všetkých gramatických formách alebo ako „užívateľ“) a spoločnosťou Morning Ideas s.r.o. (ako predávajúcim).

Prečítajte si prosím nasledujúce základné pravidla, ktorými sa riadi vaše používanie a prístup na webovú stránku. Taktiež berte na vedomie, že používaním či prístupom na webovú stránku vyjadrujete bezpodmienečný súhlas riadiť sa týmito obchodnými podmienkami a byť nimi viazaný, aj keby ste mohli časť webovej stránky uložiť ako záložku "bookmark" a tým obísť tento súhlas.

POUŽÍVANÍM TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY SÚHLASÍTE S TÝMITO OBCHODNÝMI PODMIENKAMI; AK NESÚHLASÍTE, NEPOUŽÍVAJTE TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia aktualizáciou zmeniť, upraviť, doplniť, prípadne vypustiť časť týchto obchodných podmienok. Akékoľvek aktualizované zmeny nadobúdajú okamžitú účinnosť a ďalším používaním obsahu a služieb portálu MobileShop vyjadrujete, že ste si úplne prečítali prevzatie obchodných podmienok a že ich v plnej miere uznávate. Vašou povinnosťou je pravidelne kontrolovať tieto obchodné podmienky na výskyt zmien. Vaše pokračujúce používanie tejto webovej stránky po zverejnení zmien bude znamenať, že ich prijímate a súhlasíte s nimi. Pokiaľ konáte v súlade s týmito obchodnými podmienkami, MobileShop vám udeľuje osobné, nevýhradné, neprenosné a obmedzené oprávnenie na vstup a používanie Stránky.

I ROZSAH PLATNOSTI OBCHODNÝCH PODMIENOK

Váš prístup a používanie tejto webovej stránky, ako aj realizácia nákupu, zadanie objednávky či iné obchodné aktivity na webovej stránke (ďalej spoločne ako „Stránka“) sa riadia všetkými podmienkami vzťahujúcimi sa na tento dokument, zásadami ochrany osobných údajov a ďalšími pravidlami aj zásadami, ktoré môže MobileShop priebežne zverejniť. Pritom, čo sa týka vašich nákupov a transakcií na Stránke, budú pre vás vo vzťahu medzi vami ako kupujúcim a MobileShop tieto obchodné podmienky záväzné. Preto odporúčame, aby ste si ich pozorne prečítali a aj všetky príslušné doplňujúci podmienky a informácie, vrátane dokumentu o ochrane osobných údajov.

V prípade, že MobileShop zabezpečí a zverejní jazykový preklad anglickej verzie týchto obchodných podmienok, súhlasíte s tým, že preklad sa poskytuje len informatívne a že vaše použitie Stránky sa bude riadiť verziou obchodných podmienok v anglickom jazyku.

II POUŽITIE STRÁNKY

Prijatím týchto obchodných podmienok cez použitie Stránky alebo cez vstup na Stránku prehlasujete, že ste (a) osoba s plnou právnou spôsobilosťou a môžete dohodnúť právne záväznú zmluvu, alebo v prípade, ak nemáte plnú právnu spôsobilosť, že ste získali súhlas od svojich rodičov či iného zákonného zástupcu, a teda ste viazaný/á týmito obchodnými podmienkami a (b) máte súhlas na prevzatie výrobkov. Ak nesúhlasíte s týmto ustanovením (alebo nemôžete ho dodržať) nepoužívajte túto Stránku.

Všetky fakturačné a registračné údaje poskytnuté na Stránke musia byť pravdivé a presné. Každý užívateľ má výlučnú zodpovednosť za obsah a informácie, ktoré zverejní na Stránke. Poskytnutie nepravdivých či nepresných informácií znamená porušenie týchto obchodných podmienok a užívateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré utrpí MobileShop, iný užívateľ alebo nejaká iná tretia strana.

Všetky položky, vrátane obrázkov, textu, ilustrácií, náčrtkov, ikoniek, fotografií, programov a písomných či iných materiálov, ktoré sú súčasťou tejto Stránky (spoločne ako „obsah stránky“) sú určené výlučne pre osobné, nekomerčné použitie. Obsah stránky a iné sťahovateľné materiály zobrazené na Stránke si môžete stiahnuť len pre vaše osobné použitie. Nesmiete reprodukovať, publikovať, prenášať, distribuovať, zobrazovať, upravovať, vytvárať odvodené diela, predávať alebo akýmkoľvek spôsobom podieľať sa na predaji alebo využití, či už úplnom alebo čiastočnom, nejakého obsahu stránky. Obsah tejto stránky môže byť použitý len ako podklad k nákupu. Akékoľvek iné použitie, vrátane rozmnožovania (s výnimkou ako je uvedené vyššie), modifikácie, distribúcie, prenosu, pozmeneného zverejnenia, zobrazenia alebo prevedenia obsahu na Stránke je bez predchádzajúceho písomného súhlasu od MobileShop prísne zakázané.

MobileShop môže bez predchádzajúceho upozornenia zastaviť prevádzku Stránky a môže zmeniť jej obsah, prípadne nejaké časti. Stránka nemusí byť dostupná po celý čas. MobileShop má právo vykonávať údržbu Stránky, pričom užívateľ nemá nárok na žiadnu kompenzáciu.

Počas prístupu na Stránku a využívania jej služieb nesmiete:

 1. Zverejňovať ani prenášať nepravdivý, nepresný, zavádzajúci, ohováračský a urážlivý obsah (vrátane, okrem iného, pri registrácii a na blogu MobileShop);
 2. Porušovať platné zákony, predpisy, dobré mravy, práva tretích strán, tieto obchodné podmienky a naše zásady, ak sú napríklad práva duševného vlastníctva tretích strán;
 3. Nezaplatiť za vami nakúpené výrobky a tovar;
 4. Zmanipulovať fakturačný postup MobileShop, alebo neuhradiť platbu či poplatok splatný v prospech MobileShop;
 5. Podkopávať systémy spätnej väzby a hodnotenia;
 6. Šíriť na Stránke vírusy, hromadnú elektronickú komunikáciu, reťazové listy a pyramídové schémy;
 7. Šíriť vírusy a iné technológie, ktoré môžu byť škodlivé pre MobileShop a Stránku, alebo záujmy a majetok iných užívateľov;
 8. Použiť žiadne automatizované prostriedky pre prístup na Stránku a zhromažďovanie akýchkoľvek údajov zo Stránky cez automatizované prostriedky (vrátane, okrem iného, červov, robotov, spider softvéru, skriptov či iných automatických nástrojov a programov) a nesmiete vytvoriť na Stránke akýkoľvek odkaz s použitím techniky framing, či inak zasiahnuť do Stránky. .
 9. Iným spôsobom navodiť zodpovednosť na Stránku alebo MobileShop.

MobileShop si vyhradzuje právo obmedziť, ukončiť a odmietnuť ktorémukoľvek užívateľovi oprávnenie použiť alebo vstúpiť na stránku z akéhokoľvek možného dôvodu, vrátane, okrem iného, zasahovania do práv duševného vlastníctva tretej strany, porušenia týchto obchodných podmienok, konania v rozpore s dobrými mravmi, hanobenia či znevažovania dobrého mena MobileShop akýmkoľvek spôsobom a/alebo navodenia zodpovednosti na MobileShop. Každý užívateľ týmto súhlasí s tým, že MobileShop nenesie zodpovednosť voči užívateľovi alebo tretej strane za neschopnosť užívateľa vstúpiť na Stránku alebo ju použiť.

III ÚČTY, HESLÁ A ZABEZPEČENIE

Aby bolo možné vykonávať na tejto Stránke nákupy, môže sa od vás požadovať otvorenie účtu (vrátane nastavenia identifikačného kódu MobileShop ID a hesla). Plne zodpovedáte za zachovanie utajenia týchto prihlasovacích údajov k vášmu účtu, vrátane hesla, aj za všetky aktivity prebiehajúce na vašom účte v dôsledku nezabezpečenia a neutajenia týchto údajov z vašej strany. Zaväzujete sa okamžite upovedomiť MobileShop o každom neoprávnenom použití vášho účtu alebo hesla, prípadne o inom prelomení bezpečnosti. Môžete niesť zodpovednosť za straty, ktoré utrpí MobileShop, iný užívateľ alebo návštevník Stránky, ak v dôsledku nezabezpečenia a neutajenia údajov k prístupu na Stránku z vašej strany niekto iný použije váš identifikačný kód MobileShop ID, heslo alebo účet.

Nikdy nesmiete použiť identifikačný kód MobileShop ID, heslo ani účet niekoho iného bez výslovného povolenia a súhlasu držiteľa takého identifikačného kódu, hesla, resp. účtu. MobileShop nemôže a nebude niesť zodpovednosť za akékoľvek straty či škody vyplývajúce z vášho nedodržania týchto povinností.

Ako každý užívateľ vyhlasujete, zaručujete a zaväzujete sa, že (a) vami zadané informácie a údaje pri registrácii a následne počas doby používania Stránky sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné a (b) že budete ich všetky udržiavať a okamžite meniť tak aby ste ich zachovali pravdivými, presnými, aktuálnymi a úplnými.

IV NÁZORY, KOMENTÁRE, OZNÁMENIA A INÝ OBSAH

Užívatelia tejto webovej stránky môžu prikladať názory, komentáre a iný obsah, zasielať oznámenia a predkladať návrhy, nápady, pripomienky, otázky či iné informácie, pokiaľ obsah nie je nezákonný, obscénny, odporný, urážlivý, výhražný, hanlivý, narušujúci súkromie, porušujúci práva duševného vlastníctva, alebo inak škodlivý tretím stranám a nepozostáva ani neobsahuje softvérové vírusy, politické kampane, komerčnú reklamu, reťazové listy, hromadnú korešpondenciu alebo akékoľvek iné formy spamu. MobileShop si vyhradzuje právo (ale nie povinnosť) odstrániť, prípadne upraviť akýkoľvek obsah. Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, vydávať sa za inú osobu alebo subjekt, či inak zavádzať v záležitosti pôvodu akéhokoľvek obsahu.

V prípade, že užívateľ píše svoj vlastný text alebo pridáva na Stránku iný obsah, nesmie porušovať ani podporovať porušovanie akýchkoľvek zákonov, práv a/alebo oprávnených záujmov tretích strán; nesmie vzbudzovať aktivitu, ktorá je akýmkoľvek spôsobom nebezpečná alebo život ohrozujúce a/alebo zdravie ohrozujúca; nesmie obchádzať a/alebo nesmie byť v rozpore s pravidlami slušnosti a dobrých mravov; nesmie obsahovať vulgárny, násilný, rasistický či iný všeobecne neprijateľný obsah a nesmie neprimerane zasahovať do práv a oprávnených záujmov akejkoľvek tretej strany.

MobileShop si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia a bez akejkoľvek náhrady aplikácie odstrániť obsah, ktorý aj keď okrajovo či čiastočne nespĺňa ustanovenia uvedené v týchto obchodných podmienkach, ktorý môže poškodiť dobré meno MobileShop, jeho produktov a/lebo službieb a/alebo ktorého uverejnením a/alebo šírením v rámci aplikácie by mohli byť ohrozené a/alebo porušené povinnosti MobileShop uložené právnymi predpismi a/alebo zmluvné záväzky, práva a/alebo oprávnené záujmy. MobileShop si vyhradzuje aj právo bez náhrady požadovať odstránenie takých príspevkov, ktoré aj keď okrajovo či čiastočne porušujú ustanovenia uvedené v týchto obchodných podmienkach, ktoré môžu poškodiť dobré meno MobileShop, jeho produktov a/alebo služieb a/alebo ktorých uverejnenie a/alebo šírenie by mohlo viesť k ohrozeniu a/alebo porušeniu povinnosti MobileShop uložené právnymi predpismi a/alebo zmluvných záväzkov, práv a/alebo oprávnených záujmov.

Ste plne zodpovedný/á za to, že celý obsah, ktorý pridáte na Stránku, je v súlade s právnymi predpismi, právami a oprávnenými záujmami tretích strán aj ustanoveniami týchto obchodných podmienok. MobileShop nezodpovedá za takýto obsah.

V NAKUPOVANIE NA STRÁNKE

Ako užívateľ súhlasíte s tým, že všetky aktivity prebiehajúce pod vaším identifikačným kódom MobileShop ID (vrátane, okrem iného, kliknutia na súhlas s dodatočnými dohodami alebo pravidlami, prihlásenia sa na odber, vykonania platby za výrobky, odosielania e-mailov s použitím najnovšieho účtu elektronickej pošty alebo zasielania SMS správ) sa budú považovať za vami schválené.

Potvrdením svojho nákupu na konci kontrolného procesu súhlasíte s akceptovaním a zaplatením za nakúpenú položku (položky) tovaru. Beriete na vedomie, že akékoľvek oneskorenie s úhradou platby môže znamenať porušenie zmluvy a že výlučne vy zodpovedáte za takéto porušenie.

Každý užívateľ chápe a pripúšťa, že cena za výrobok uvedená na Stránke a/alebo cena zaplatená za výrobok zahŕňa províziu splatnú v v prospech obchodu MobileShop. Všetky ceny sú s DPH (kde to prichádza do úvahy) v aktuálne platnej sadzbe. MobileShop si vyhradzuje právo vyjadrovať cenu s DPH.

MobileShop má právo opravovať chyby na Stránke, vrátane chýb v cene. V prípade, že k chybe došlo pri zapisovaní ceny, MobileShop zruší objednávku a užívateľovi oznámi zrušenie. V prípade, že užívateľ už previedol platbu, MobileShop ju vráti do 30 dní. V takomto prípade užívateľ má právo zadať na Stránke novú objednávku.

MobileShop si vyhradzuje právo pozmeňovať svoje ceny v súlade so zákonom a obchodnou praxou. Ceny sú v zásade uvádzané v peňažnej mene EURO (EUR). Pre informačné účely môžu byť zobrazené v iných peňažných menách, než v EUR. MobileShop nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek výkyvy výmenného kurzu. Cena v EUR predstavuje cenu výrobku; iné peňažné meny sú len pre informáciu užívateľovi. Venujte prosím pozornosť detailom transakcie, pretože celková cena môže zahŕňať poistenie, náklady na dopravu a iné výdavky, ktoré ste povinný/á zaplatiť.

VI PLATOBNÉ PODMIENKY

Pri potvrdzovaní transakcie na Stránke súhlasíte s tým že budete viazaný/á danou transakciou a že za transakciu zaplatíte.

 1. V prípade, že si objednáte niečo, čo sa stane nedostupným predtým, než to môže byť zabezpečené pre vás, vašim jediným opravným prostriedkom je vrátenie vami zaplatenej kúpnej ceny.
 2. Pred potvrdením transakcie môžu vám byť predložené doplnkové podmienky vzťahujúce sa na nejaký špecifický nákup (napríklad prepravné podmienky pre hmotný tovar). Daná transakcia sa bude riadiť aj týmito doplnkovými podmienkami.
 3. Aj keby sme v komunikácii o transakciách súvisiacich s kreditmi použili výrazy ako nákup, kúpa, predaj a objednávka, nenadobúdate vlastnícky nárok k takýmto tovarovým položkám.
 4. Okrem toho, u každej objednávky prevyšujúcej určitú sumu, ktorú určuje MobileShop, môže MobileShop vyžiadať doplňujúcu identifikáciu totožnosti a dôkaz o dodacej adrese buď elektronickou poštou alebo inými prostriedkami. Tieto bezpečnostné opatrenia preukazujú našu ochotu chrániť zákazníkov pred možným podvodom. Pokým požiadavky na doplňujúcu identifikáciu totožnosti nie sú splnené, MobileShop nemá povinnosť odoslať objednávku. V prípade, že užívateľ nesplní podmienku doplnkovej identifikácie totožnosti v lehote nasledujúcich 15 dní, MobileShop má právo zrušiť objednávku. Podmienky platieb obchodu MobileShop sú nasledovné: (Pokiaľ nie sú písomne stanovené osobitné platobné podmienky)
 • Bankový prevod
 • Platba cez PayPal
 • COD (Hotovosť pri dodaní na dobierku)
 • Kreditná karta

Nie všetky spôsoby platby sú použiteľné pre všetky výrobky predávané na našej internetovej stránke.

Platby kreditnou kartou a hotovosťou pri dodaní sú obmedzené na určitú sumu, takže pri vyšších čiastkach nemusia byť použiteľné.

Možnosť platby kreditnou kartou je použiteľná len z IP adresy pochádzajúcej z krajiny EÚ.

Platba na dobierku môže byť vykonaná len hotovosťou, nie šekom.

Ak si ako spôsob platby zvolíte bankový prevod, MobileShop vám podá jedinečné platobné pokyny pre vašu objednávku. Objednávka je schválená akonáhle obdržíme platbu, ktorá zvyčajne trvá dva až tri pracovné dni od okamihu, kedy zadáte danú objednávku. Ak vaša platba trvá dlhšie ako tri pracovné dni, ste povinný/á zaslať potvrdenie o platbe, aby vaša objednávka nebola zrušená z titulu nevykonania platby. Okrem toho výrobok môže byť odpredaný v čase medzi zadaním objednávky a našim prijatím platby.

V prípade, že platba (keď sa zvolí bankový prevod, PayPal alebo kreditná karta) nebude na účte obchodu MobileShop do nasledujúcich 5 dní od zadania objednávky, má sa za to, že užívateľ zrušil objednávku a už nechce, aby bola doručená.

Tovar bude dodaný do 30 dní potom, čo MobileShop obdrží platbu alebo v prípade dobierky do 30 dní potom, čo objednávka bola zadaná. MobileShop nezodpovedá za meškanie v preprave ani za meškanie spôsobené nesprávnou adresou užívateľa.

VII ZOZNAM DOSTUPNÝCH VÝROBKOV

Aktuálny zoznam dostupných výrobkov na Stránke je v súlade so stavom zásob výrokov v našich skladoch.

Kupujúci si bude môcť overiť aktuálnu skladovú dostupnosť konkrétneho výrobku v momente zadania objednávky (bude to najnovšia informácia – množstvá sa budú aktualizovať na dennej báze).

V prípade zmien a chýb, ktoré sa môžu vyskytnúť mimo náš vplyv a vedomie, MobileShop sa nebude považovať za zodpovednú stranu.

Ak sa stane, že objednaný výrobok nie je dispozícii v momente, kedy zákazník zadáva svoju objednávku, bude o tom informovaný telefonicky alebo elektronickou poštou. V prípade, že objednaný výrobok naďalej nie je k dispozícii, zákazník má právo požiadať o zrušenie objednávky.

MobileShop má právo zrušiť objednávku v prípade, že sa tovar už ďalej neskladuje.

VIII PREPRAVA – DORUČOVANIE – DOPRAVNÉ VÝDAVKY

MobileShop je oficiálnym partnerom GLS – poprednej spoločnosti v oblasti doručovania zásielok po celom svete. Zásielky budú spoplatnené podľa aktuálnych a platných sadzieb takýchto profesionálnych kuriérnych spoločností.

Výlučne vy zodpovedáte za kontrolu výrobku pre preberaní, či dodaný výrobok zodpovedá objednávke. MobileShop veľmi odporúča, aby ste skontrolovali stav obalu, či všeobecne nedošlo k nejakému poškodeniu, prípadne úbytku v zásielke.

Kupujúci je povinný pri doručení skontrolovať obsah balenia a stav tovaru, aby mohol kuriérovi nahlásiť možné chyby či poškodenie objednaných výrobkov, ako aj samotného obalu. V prípade, že kupujúci má nejaké pripomienky, alebo ak sa nazdáva, že počas prepravy došlo k poškodeniu obsahu, je povinný to okamžite nahlásiť kuriérovi pri podpisovaní prepravného dokladu. MobileShop nezodpovedá za škodu spôsobenú prepravcom. Kupujúci je povinný vymáhať možnú škodu od prepravcu a/alebo kuriéra zápisom poznámky do prepravného dokladu priamo po doručení. Ďalšie sťažnosti či reklamácie nebudú brané do úvahy.

V prípade nejakého poškodenia, chýbajúceho obsahu alebo časti objednávky ste povinný/á to všetko jasne spísať v e-maile a odoslať v lehote 3 dní od doručenia na nasledujúcu adresu: warranty@mobileshop.eu.

Preprava a doručenie našich výrobkov, dopravné výdavky a riziko je počas tejto doby na vašej strane.

Od momentu, kedy zásielka opúšťa náš sklad, MobileShop nemôže niesť zodpovednosť za dodaciu lehotu a ani za iné okolností, ktoré sa môžu vyskytnúť počas prepravy.

MobileShop vám ponúka možnosť poistiť si celú zásielku na vašu adresu. Za účelom vrátenia balíka (z akéhokoľvek dôvodu) späť od zákazníka k nám, pre takúto zásielku poistenie nie je zahrnuté.

Informácie o odhadovanej dodacej lehote možno nájsť na Stránke pri objednávaní. Odhadovaná dodacia lehota je len informatívna a nezáväzná. MobileShop vyskladňuje celú objednávku do 30 dní od obdržania platby, respektíve od zadania objednávky v prípade platby na dobierku.

V prípadoch, kedy je platba potvrdená do 12:00 hod SEČ, MobileShop sa vynasnaží vybaviť objednávku v ten istý deň, ak je výrobok k dispozícii na sklade. Odhadovaná dodacia lehota pre objednané výrobky sa počíta od momentu, kedy začne vychystávanie zásielky. Objednávky sa vychystávajú od pondelka do piatka.

V prípade, že objednaný výrobok nie je na sklade, potom sa dodacia lehota predlžuje a MobileShop dáva svojmu kupujúcemu možnosť vymazať alebo zrušiť zadanú objednávku.

Každá zásielka sa doručuje na adresu, ktorú uvediete pri zadávaní objednávky, pričom MobileShop si ponecháva právo vyžiadať dôkaz o adrese, aby sa predišlo podvodu alebo zneužitiu akéhokoľvek typu. Až do zaslania príslušného dôkazu nezačne MobileShop vychystávať objednávku a v prípade, kedy príslušný dôkaz nie je predložený do 5 dní od vyžiadania, objednávka bude automaticky zrušená.

Po prevzatí zásielky ste povinný/á sa presvedčiť, že balenie nie je poškodené. V opačnom prípade, vy zodpovedáte za vznesenie písomného záznamu sťažnosti, resp. reklamácie u vašej dopravnej spoločnosti v zákonom stanovenej lehote.

Od momentu, kedy zásielka opúšťa náš sklad, prechádza riziko na druhú zmluvnú stranu určenú v tejto zmluve. MobileShop nezodpovedá za prípadné meškanie vzniknuté počas doručovania výrobkov. V takomto prípade máte právo ukončiť alebo zrušiť svoju objednávku, hoci môžete pristúpiť na nové dodacie podmienky, avšak v žiadnom prípade nemáte nárok požadovať za oneskorenie náhradu, úroky alebo vrátenie peňazí.

V prípade, že objednaný výrobok nie je doručený v stanovenom termíne, MobileShop musí začať vyšetrovanie u dopravnej spoločnosti, ktorá bola zodpovedná za doručenie zásielky. Počas tohto obdobia MobileShop neučiní žiadne rozhodnutia týkajúce sa tejto konkrétnej objednávky zákazníka.

IX REKLAMAČNÝ PORIADOK

DOA reklamácia (nefunkčný výrobok pri dodaní)

V prípade nefunkčného výrobku pri dodaní (DOA = dead on arrival) máte právo vrátiť tovar v lehote 3 dní. Výrobok sa považuje za DOA ak pri jeho prvom použití po vybalení z krabice vykazuje príznaky zlyhania hardvéru, ktoré brania základnej prevádzkyschopnosti. Ak si myslíte, že váš výrobok je DOA, obráťte sa na stredisko podpory MobileShop v priebehu nasledujúcich 24 hodín od doručenia zásielky. Stredisko podpory MobileShop vám okamžite podá prepravné pokyny na vrátenie výrobku k nám, a to v rovnakom stave ako ste ho prevzali a na vaše vlastné náklady aj riziko. Po obdržaní MobileShop zistí, či výrobok je DOA a ponúkne vám jednu z nasledujúcich možností:

 1. Výmena: Rovnaký výrobok , ktorý ste si objednali, bude vám odoslaný na náklady obchodu MobileShop. MobileShop preplatí aj náklady zákazníka na vrátenie do výšky 20 EUR.
 2. Vrátenie peňazí: bude vám vrátená celá suma vrátane nákladov na vrátenie (s výnimkou poistného). Náklady na vrátenie sa preplácajú do výšky 20 EUR.

Reklamácia kvality výrobku

Ak uplatňujete reklamáciu týkajúcu sa kvality výrobku (problémy s displejom, konektormi, klávesmi a podobne) do 14 kalendárnych dní od doručenia výrobku, ste povinný/á písomne sa obrátiť na stredisko podpory MobileShop, ktoré vám okamžite podá prepravné pokyny na vrátenie výrobku k nám, a to v rovnakom stave ako ste ho prevzali a na vaše vlastné náklady aj riziko. Máte právnu povinnosť vynaložiť primeranú starostlivosť o výrobok pokým je vo vašej držbe. Zodpovedáte za všetky škody, ktoré by sa vyskytli na výrobku. Vratná zásielka má zahŕňať celý obsah balenia a písomné podrobnosti dôvodu vrátenia. Po obdržaní výrobku MobileShop zistí jeho stav a ponúkne vám jednu z nasledujúcich možností:

 1. Výmena: Rovnaký výrobok , ktorý ste si objednali, bude vám odoslaný na náklady MobileShop.
 2. Vrátenie peňazí: bude vám vrátená suma bez poistných nákladov.
 3. Servis: budete presmerovaný/á na najbližšie servisné stredisko (oficiálny značkový servis, oficiálny MobileShop servis alebo iný). Servis bude poskytnutý bezplatne.

Reklamácia dodaného výrobku

Ak reklamujete doručenie iného modelu výrobku než ste objednali, neotvárajte ani používajte doručený výrobok. V tomto prípade sa kontaktujte so strediskom podpory MobileShop v lehote 3 dní od doručenia výrobku. Musíte sa kontaktovať písomne. Stredisko podpory MobileShop vám okamžite podá prepravné pokyny na vrátenie výrobku k nám, a to v rovnakom stave ako ste ho prevzali a na vaše vlastné náklady aj riziko . Vratná zásielka má zahŕňať celý obsah balenia a písomné podrobnosti dôvodu vrátenia. Stredisko podpory MobileShop vám po obdržaní vratnej zásielky ponúkne nasledujúce možnosti:

 1. Výmena: Rovnaký výrobok , ktorý ste si objednali, bude vám odoslaný na náklady MobileShop.
 2. Vrátenie peňazí: bude vám vrátená celá suma vrátane nákladov na vrátenie (s výnimkou poistného). Náklady na vrátenie sa preplácajú do výšky 20 EUR.

Tento postup neplatí v prípade, kedy zákazník zodpovedá za nesprávny výklad oficiálnych informácií alebo keď otvorí a použije zásielku napriek chybe v dodaní. V tomto prípade bude zákazník podliehať zásadám pre vrátenie tovaru.

Vrátenie peňazí za objednávky na dobierku prebieha striktne cez účty PayPal. Avšak u všetkých typov reklamácie sa náklady na COD servis nepreplácajú.

Pokiaľ nie sú splnené všetky tieto podmienky, MobileShop neuzná vašu reklamáciu.

X VRÁTENIE TOVARU

V prípade vrátenia tovaru zákazník zodpovedá za vrátenie výrobku v jeho pôvodnom stave aj za poštové či iné náklady vynaložené na vrátenie výrobku.

Ste povinný/á vrátiť nám tovar v rovnakom stave, nepoužitý a v pôvodných obaloch ako bol dodaný (napr. slúchadlá, káble, písomné návody, atď.) bez toho, aby boli zmenené odkazy a sériové čísla výrobkov a vynaložiť primeranú starostlivosť zabezpečeniu, aby tovar bol doručený nám a nepoškodený počas prepravy. Štítky a všetky texty na štítkoch, ako aj pečiatky od výrobcov musia byť neporušené. Zodpovedáte za všetky škody, ktoré by mohli vzniknúť do doručenia výrobku do MobileShop. V prípade, že nedodržíte túto povinnosť, môžeme mať právo zažalovať vás o náhradu škody.

MobileShop si vyhradzuje právo vrátiť peniaze po 30 dňoch od doručenia odosielateľovej adresy na jeho vlastné výdavky.

Máte právo na vrátenie tovaru alebo na jeho výmenu za iný výrobok z akéhokoľvek dôvodu do 14 dní od doručenia výrobku. Ak sa objednaný výrobok vráti v rovnakom (nepoškodenom stave), MobileShop vám vráti celú sumu kúpnej ceny. Otvorené, použité či poškodené výrobky budú posúdené dodatočne. V závislosti od ich stavu bude úmerne znížená suma náhrady. MobileShop sa snaží popisovať výrobky čo najpresnejšie. Nemôže však zaručiť, že všetky údaje uvedené v popise výrobku sú na 100% presné, úplné, spoľahlivé a bez chýb. S prípadnými otázkami ohľadne výrobkov, o ktoré máte záujem, sa obracajte na našu zákaznícku službu, aby ste sa vyhli mylným predstavám (o farbe, obsahu balenia, jazykov, sieťového pokrytia, atď.). Ak ste si zakúpili nejaký výrobok a ten sa predsa len odlišuje od želaného, môžete ho vrátiť v nepoužitom stave spolu so všetkou dokumentáciou priloženou k zariadeniu. V tomto prípade MobileShop vráti späť všetkým svojim zákazníkom peniaze v hodnote vráteného zariadenia, avšak bez nákladov na prepravu v oboch smeroch - tie hradí kupujúci.

Spiatočná poštová adresa:

***Pokiaľ ide o správnu poštovú adresu pre vrátenie výrobku, obráťte sa prosím na našu zákaznícku službu.

XI ZÁRUKA A SERVIS PO ZAKÚPENÍ VÝROBKU

Výrobky predávané cez Stránku sa delia do nasledujúcich dvoch kategórií záruky:

EU ZÁRUKA – 12 až 24-mesačná "záruka výrobcu" (v závislosti od konkrétneho výrobcu)

V rámci Európskej únie máte s pôvodnou faktúrou nárok na jednoročný servis v autorizovanom servisnom stredisku. V prípade nesprávnej činnosti výrobku alebo poruchy sa výrobok zasiela priamo do autorizovaného servisného strediska.

Ak autorizované servisné stredisko odmietne prijať nejaký výrobok na servis, takýto výrobok bude zaslaný späť vám na vaše náklady.

ZÁRUKA PREDAJCU – 24-mesačná bezplatná záruka poskytovaná našim internetovým obchodom.

Záruka predajcu je zárukou poskytovanou kvôli určitým obmedzeniam záruky výrobcu a iným obmedzeniam. Záruka je sama o sebe pre všetky zlyhania hardvéru, ktoré bránia základnej prevádzkyschopnosti v priebehu 24 mesiacov. Záruka predajcu pokrýva rovnaké problémy ako EU záruka. MobileShop má v niektorých krajinách (Francúzsko, Slovinsko) vytvorenú sieť servisných stredísk. Ak sa vo vašej krajine nenachádza servisné stredisko, je potrebné aby ste sa obrátili na našu zákaznícku podporu na warranty@mobileshop.eu a obchodný zástupca vám poskytne všetky potrebné prepravné informácie na odoslanie do najbližšieho servisného strediska. Náklady na prepravu do servisného strediska (jedným smerom) hradí zákazník.

Pre získanie informácií ohľadne záruky a servisu po zakúpení výrobku sa obracajte na náš útvar zákazníckej podpory (Customer Support) od pondelka do piatka v čase od 8:30 hod do 14:30 hod SEČ.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE (v prípade EU ZÁRUKY aj v prípade ZÁRUKY PREDAJCU) na nasledujúce okolností:

 • Výmena príslušenstva (batérie, slúchadlá, nabíjačka, CD disky, pamäťové karty, atď.).
 • Poškodenia a iné následky, ktoré môžu nastať, ak sa výrobok používa neprimerane a nevhodne. Zákazníkom sa odporúča, aby si vyhradili čas a pozorne prečítali návody na správne použitie všetkých výrobkov.
 • Ak sú výrobky skladované nesprávne a nie v súlade s pokynmi výrobcu.
 • Poškodenia a iné následky, ktoré môžu vyplývať z opráv či iných zásahov neautorizovaného servisného strediska.
 • Poškodenia a iné následky spôsobené vonkajšími vplyvmi (ako napríklad všetky typy nehôd či prírodných pohrôm).
 • Poškodenie vodotesných zariadení spôsobené ponorením do slanej alebo chlórovanej vody.
 • Mechanické poškodenia a škody spôsobené zásahom vyššej moci, poškodenia spôsobené nedostatočnou starostlivosťou o tovar
 • Poškodenia, o ktorých bol zákazník informovaný pred doručením výrobku.
 • Poškodenia spôsobené použitím výrobku v nevhodných podmienkach.
 • Poškodenia spôsobené vodou.
 • Poškodenia spôsobené neštandardnými doplnkami k výrobku, poškodenia spôsobené neodbornou montážou

MobileShop NIE JE ZODPOEDNÝ v prípade neuznania záruky zo strany výrobcu alebo oficiálneho servisného strediska z ktoréhokoľvek vyššie uvedeného dôvodu.

V prípade neuznania záruky vám výrobca, resp. servisné stredisko predloží ponuku na opravu výrobku. V prípade, že odmietnete túto ponuku, výrobca má právo od vás požadovať, aby ste mu uhradili administratívne výdavky. Ak prijmete ponuku, ste povinný/á zaplatiť výrobcovi celkové náklady na opravu.

V prípade, kedy EU záruka sa nevzťahuje na opravu - váš problém bude riešený zárukou predávajúceho. Budete musieť kontaktovať zákaznícku podporu MobileShop a náš podporný tým vám podá všetky pokyny kam máte odoslať výrobok. Po obdržaní MobileShop zistí stav výrobku a ponúkne vám jednu z nasledujúcich možností:

Servis: budete presmerovaný/á na najbližšie servisné stredisko (oficiálny značkový servis, oficiálny MobileShop servis alebo iný).

Výmena: Rovnaký výrobok , ktorý ste si objednali, bude vám odoslaný na náklady MobileShop.

Vrátenie peňazí: bude vám vrátená celá suma vrátane nákladov na vrátenie (s výnimkou poistného). do výšky 20 EUR.

Právo výberu možnosti je na strane MobileShop.

Všeobecný reklamačný postup

Zákazník môže písomne nahlásiť vadu výrobku s jej opisom. V reklamačnom protokole uvedie svoju kontaktnú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. MobileShop nezodpovedá za prípadné nepresnosti, ktoré zákazník uvedie v reklamácii a nezodpovedá ani za nemožnosť doručenia výrobku zákazníkovi v prípade poskytnutia falošnej či nepresnej adresy.

Zákazník je povinný zaslať s výrobkom všetky súvisiace doklady. MobileShop nezaháji reklamačný postup pokým nebude mať k dispozícii všetky doklady. V prípade, že zákazník nedodá chýbajúce doklady, potom reklamácia výrobku sa bude považovať za neopodstatnenú.

Ak je výrobok riešený tak, aby obsahoval heslá, potom je zákazník povinný oznámiť v reklamácii príslušné heslá, alebo ich pred doručením výrobku odstrániť. V prípade, že tak neučiní, začiatok reklamačného postu sa odkladá až do dňa doručenia hesiel a prístupových kódov k výrobku.

V prípade reklamácie MobileShop nezodpovedá za poškodenie dát a programov vo výrobku. V tejto súvislosti odporúčame zákazníkovi vyhotoviť si záložnú kópiu všetkých dát a program výrobku odoslaného na základe reklamácie.

XII OCHRANA SÚKROMIA

Na používanie tejto Stránky sa vzťahujú naše zásady ochrany súkromia a ich podmienky sa týmto odkazom stávajú súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok. Používaním tejto Stránky si uvedomujete a súhlasíte s tým, že internetové prenosy nie sú nikdy úplne súkromné ani bezpečné. Beriete na vedomie, že akúkoľvek správu či informáciu, ktorú odosielate na Stránku, môže zachytiť a prečítať niekto iný, aj keby sa zobrazil osobitný oznam, že daný prenos je zašifrovaný. Platobné informácie zabezpečuje bankové šifrovanie SSL protokolom, MobileShop nie je prepojený na tieto citlivé informácie.

Aké osobné informácie zhromažďujeme

Pri vytváraní vášho identifikačného kódu MobileShop ID, registrácii vašich výrobkov a nákupe výrokov môžeme zhromažďovať celý rad informácií, vrátane vášho mena, poštovej adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy a kontaktné preferencie. Okrem toho určité okolnosti môžu viesť Mobile Shop k vyžiadaniu nevyhnutných doplňujúcich dokladov od zákazníka, napríklad potvrdenie adresy, ID karty, atď. MobileShop má právo vyžadovať bezpečnostné opatrenia, ktoré preukazujú našu ochotu chrániť zákazníkov pred možným podvodom. Ak táto podmienka nie je splnená, MobileShop má právo zrušiť objednávku alebo pozastaviť doručenie až do splnenia vyššie uvedenej podmienky.

Ak v súvislosti s používaním výrobkov MobileShop či potvrdeniami odoslania darčekov zdieľate svoj obsah s vašimi priateľmi a rodinou, MobileShop môže zhromažďovať vami zadávané informácie o týchto osobách, ako napríklad meno, poštovú adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

Ako užívateľ registrovaný na Stránke a osoba príslušná podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov týmto dobrovoľne dávam súhlas v súlade s § 11 uvedeného zákona na spracovanie a uchovanie všetkých mojich osobných údajov v rozsahu údajov, ktoré ako užívateľ umožňujem Stránke spracovať, ako aj v rozsahu osobných údajov, ktoré cez Stránku sa dobrovoľne poskytujú za účelnom doručenia mi mojich výrobkov a pre marketingové účely spoločnosti Morning Ideas s.r.o. so sídlom na adrese Klincová 35 Bratislava 821 08. Taktiež potvrdzujem presnosť, pravdivosť a aktuálnosť príslušných osobných údajov, ktoré poskytujem.

Tento súhlas možno oznamom kedykoľvek odvolať zaslaním listu do ústredia s poštovou adresou: Morning Ideas s.r.o. so sídlom Klincová 35 Bratislava 821 08 alebo elektronicky odoslaním oznamu na e-mailovú adresu info@mobileshop.eu

V prípade uplatnenia si svojich práv podľa ustanovenia § 28 a nasl. uvedeného zákona požadujem, aby v tento súvislosti bol kontaktnou osobou výhradne operátor na vyššie uvedenej adrese.

MobileShop môže spracovávať osobné údaje užívateľa až do odvolania súhlasu s ich spracovaním, potom po odvolaní zabezpečuje ich zablokovanie a likvidáciu podľa uvedeného zákona; za predpokladu, že nie je tým dotknuté spracovanie a archivovanie osobných údajov podľa osobitného predpisu. MobileShop zabezpečuje, aby pri prenose osobných údajov v členských štátoch EÚ a štátoch Dohody o Európskom hospodárskom spoločenstve sa prijímali príslušné bezpečnostné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmom dotknutých osôb.

Použitie súborov cookies

MobileShop používa cookies – malé textové súbory, ktoré sa umiestňujú vo vašom prehliadači, aby pomáhali internetovej stránke poskytovať užívateľovi lepší praktický priebeh. Všeobecne platí, že cookies slúžia zapamätať si nastavenia užívateľa (user preferences), uchovávať informácie pre potreby ako sú nákupné vozíky a zabezpečovať anonymné sledovanie údajov pre aplikácie tretích strán ako napríklad Google Analytics. Cookies vám spravidla vylepšia prehliadanie webu. Môžete ich však na tejto aj iných stránkach zakázať. Najúčinnejšie je zakázať ich vo vašom prehliadači. Odporúčame pozrieť si funkciu Pomocník v prehliadači. Ďalšie informácie nájdete na oficiálnej stránke Európskej komisie.

Ako používame vaše osobné údaje

 1. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, pomáhajú nám priebežne vás informovať o najnovších ohláseniach výrobkov v MobileShop, aktualizáciách softvéru a nadchádzajúcich udalostiach. Pomáhajú nám aj vylepšovať naše služby, obsah a reklamu.
 2. Pomáhajú nám aj vyvíjať, dodávať a vylepšovať naše výrobky, služby, obsah a reklamu.
 3. Čas od času môžu nám poslúžiť na odosielanie dôležitých oznamov, ako napríklad oznámení o nákupoch, zmenách našich obchodných podmienok a zásad. Vzhľadom na to, že tieto informácie sú dôležité pre vašu súčinnosť s MobileShop, nemali by ste sa odhlásiť zo zasielania týchto oznámení.
 4. Môžeme ich použiť aj pre interné účely, ako audity, analýzu dát a komunikáciu so zákazníkmi.

XIII VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

MOBILESHOP NESĽUBUJE, ŽE WEBOVÁ STRÁNKA, OBSAH, SLUŽBY ČI FUNKCIE WEBOVEJ STRÁNKY BUDÚ BEZ CHÝB A NEPRERUŠOVANÉ, ŽE PRÍPADNÉ ZÁVADY BUDÚ ODSTRÁNENÉ, ANI ŽE POUŽITIE WEBOVEJ STRÁNKY VÁM PRINESIE KONKRÉTNE VÝSLEDKY. WEBOVÁ STRÁNKA A JEJ OBSAH SA POSKYTUJÚ NA BÁZE "AS-IS" (V EXISTUJÚCOM STAVE) A "AS-AVAILABLE" (AKO JE K DISPOZÍCII). VŠETKY INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ NA WEBOVEJ STRÁNKE PODLIEHAJÚ ZMENÁM BEZ UPOZORNENIA.

MOBILESHOP NEMÔŽE ZARUČIŤ, ŽE SÚBORY A INÉ DÁTA, KTORÉ STIAHNETE Z WEBOVEJ STRÁNKY, BUDÚ BEZ VÍRUSOV, DEŠTRUKTÍVNYCH FUNKCIÍ A NENAPADNUTÉ. MOBILESHOP ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, NEZASAHOVANIA DO PRÁV, OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL.

MOBILESHOP ODMIETA AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ ZA KONANIE, OPOMENUTIA A SPRÁVANIE SA TRETÍCH STRÁN V SPOJITOSTI ALEBO SÚVISLOSTI S VAŠIM POUŽÍVANÍM WEBOVEJ STRÁNKY A/ALEBO SLUŽIEB MOBILESHOP. PREBERÁTE PLNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA VAŠE POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY A AKˇYCHKOĽVEK PREPOJENÝCH STRÁNOK. VAŠIM JEDINÝM OPRAVNÝM PROSTRIEDKOM VOČI MOBILESHOP V PRÍPADE NESPOKOJNOSTI S WEBOVOU STRÁNKOU ČI NEJAKÝM OBSAHOM JE PRESTAŤ POUŽÍVAŤ TÚTO STRÁNKU, RESPEKTÍVE TAKÝTO OBSAH. TOTO OBMEDZENIE OPRAVNÉHO PROSTRIEDKU JE SÚČASŤOU DOJEDNANIA MEDZI ZMLUVNÝMI STRANAMI.

Vyššie uvedené vylúčenie zodpovednosti sa vzťahuje na škody, záväzky a úrazy spôsobené nefunkčnosťou, chybou, opomenutím, prerušením, vynechaním, defektom, meškaním prevádzky alebo prenosu, počítačovým vírusom, výpadkom komunikačnej linky, krádežou, deštrukciou, neoprávneným prístupom, pozmenením alebo nejakým použitím, či už z dôvodu porušenia zmluvy, úmyselne, z nedbanlivosti či nejakej inej príčiny konania.

MobileShop si vyhradzuje právo vykonať kedykoľvek bez upozornenia čokoľvek z nasledujúceho: (1) upraviť, pozastaviť alebo ukončiť prevádzku alebo prístup na Stránku, prípadne nejakú časť Stránky, a to z akéhokoľvek dôvodu, (2) upraviť alebo zmeniť Stránku, prípadne nejakú časť Stránky, platné zásady alebo podmienky a (3) podľa potreby prerušiť prevádzku Stránky, prípadne nejakej časti Stránky pre vykonanie bežnej údržby, neplánovanej údržby, opravy chýb a iných zmien.

XIV OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

S výnimkou prípadov vylúčených zákonom, MobileShop nebude v žiadnom prípade voči vám zodpovedný za akékoľvek nepriame, následné, exemplárne, náhodné či represívne škody, vrátane ušlého zisku, a to aj v prípade, že MobileShop bol upozornený na možnosť vzniku takýchto škôd.

Ak sa bez ohľadu na iné ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok zistí, že MobileShop má voči vám záväzok za nejakú škodu či stratu vyplývajúcu nejakým spôsobom z vášho použitia Stránky alebo jej časti, takýto záväzok v žiadnom prípade nepresiahne väčšiu sumu z nasledujúcich dvoch: (1) úhrn predplatného alebo podobných poplatkov súvisiacich s nejakou službou či funkciou Stránky alebo na Stránke, ktoré zákazník uhradil v šiestich mesiacoch pred dátumom uplatnenia nároku voči MobileShop (avšak s vylúčením kúpnej ceny za výrobky), alebo (2) 100,00 EUR.

XV ODŠKODNENIE

Zaväzujete sa odškodniť a ochrániť MobileShop, jeho funkcionárov, riaditeľov, akcionárov, predchodcov, právnych nástupcov, zamestnancov, zástupcov, pobočky a filiálky v prípade akýchkoľvek požiadaviek, strát, záväzkov, nárokov alebo výdavkov (vrátane poplatkov za právne zastúpenie) uplatnených nejakou treťou stranou voči MobileShop v súvislosti alebo spojitosti s vašim použitím Stránky.

XVI PORUŠENIE TÝCHTO OBCHODNÝCH PODMIENOK

MobileShop môže sprístupniť akékoľvek informácie, ktoré máme o vás (vrátane vašej totožnosti), ak zistíme, že takéto zverejnenie je potrebné v súvislosti s nejakým vyšetrovaním alebo sťažnosťou týkajúcou sa vášho použitia Stránky alebo za účelom identifikovať, kontaktovať či obžalovať niekoho, kto môže spôsobovať ujmu na majetku MobileShop alebo zasahovať (či už úmyselne alebo neúmyselne) do práv MobileShop alebo do práv a majetku návštevníkov aj používateľov Stránky, vrátane zákazníkov MobileShop. MobileShop si vyhradzuje právo kedykoľvek zverejniť akúkoľvek informáciu, ktorú považuje za potrebné poskytnúť, aby konal v súlade s platným zákonom, predpisom, právnym poriadkom alebo požiadavkou štátneho orgánu. MobileShop môže sprístupniť vaše informácie aj kedy zistí, že platný zákon vyžaduje, prípadne pripúšťa takéto zverejnenie, vrátane výmeny informácií s inými spoločnosťami a organizáciami na účely ochrany proti podvodom.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že MobileShop môže uchovať akýkoľvek váš prenos či komunikáciu s MobileShop prostredníctvom Stránky alebo služby ponúkanej na Stránke, prípadne cez Stránku a môže aj sprístupniť takéto údaje, ak to vyžaduje právny predpis alebo ak MobileShop zistí, že takéto uchovanie a sprístupnenie je primerane nevyhnutné pre (1) konanie v súlade s právnym poriadkom, (2) presadenie týchto obchodných podmienok, (3) reagovanie na tvrdenia, že takéto údaje porušujú práva iných, alebo (4) na ochranu práv, majetku a bezpečnosť MobileShop, jeho zamestnancov, užívateľov Stránky, návštevníkov Stránky a verejnosti.

Súhlasíte s tým, že MobileShop môže podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť váš prístup na Stránku a/alebo zablokovať váš budúci prístup na stránku, ak zistíme, že ste porušili tieto všeobecné obchodné podmienky alebo iné dojednania a usmernenia, ktoré sa môžu spájať s vašim používaním Stránky. Ďalej pripúšťate, že akékoľvek porušenie týchto obchodných podmienok z vašej strany bude znamenať nezákonné a nekalé obchodné praktiky a spôsobí obchodu MobileShop nenapraviteľnú škodu, za ktorú by peňažná náhrada bola nedostatočná a súhlasíte, aby MobileShop získal nevyhnutný súdny príkaz alebo spravodlivú nápravu, ktorú za takýchto okolností považuje za primeranú. Tieto opravné prostriedky sú navyše k iným, ktoré MobileShop môže mať podľa zákona alebo spravodlivosti.

Súhlasíte s tým, že MobileShop môže podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť váš prístup na Stránku z dôvodov, ktoré zahŕňajú (okrem iného) (1) výzvu orgánu na presadzovanie zákona alebo iného úradného orgánu, (2) vašu vlastnú žiadosť na vymazanie účtu, (3) prerušenie prevádzky alebo zásadnú zmenu Stránky, prípadne nejakej služby ponúkanej na Stránke alebo prostredníctvom Stránky, alebo (4) neočakávané technické či iné problémy.

V prípade, že MobileShop podnikne proti vám nejaké právne kroky v dôsledku porušenia týchto obchodných podmienok z vašej strany, bude oprávnený vymáhať od vás a vy sa zaväzujete uhradiť všetky primerané poplatky za právne zastupovanie a náklady na takúto žalobu, a to navyše k prípadnému ďalšiemu opravnému prostriedku, na ktorý MobileShop môže mať nárok. Súhlasíte s tým, že MobileShop nebude zodpovedný voči vám ani žiadnej tretej strane za ukončenie vášho prístupu na Stránku v dôsledku akéhokoľvek porušenia týchto obchodných podmienok.

XVII ZMENA OBCHODNÝCH PODMIENOK

MobileShop si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky a oneskoriť alebo definitívne ukončiť službu poskytovanú prostredníctvom Stránky a ďalej kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo vymazať obsah Stránky.

MobileShop si vyhradzuje aj právo odmietnuť vám poskytovanie služieb Stránky, najmä ak vaše používanie služieb je v rozpore s ustanoveniami týchto obchodných podmienok a zásadami ochrany osobných údajov, alebo ak je v rozpore s obchodnými záujmami MobileShop.

XVIII ROZHODNÉ PRÁVO, RÔZNE

Tieto obchodné podmienky sa vykladajú a vykonávajú v súlade s právnym poriadkom Slovenska, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a ak sa kupujúci považuje za zákazníka, platia stanovenia Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z.z. V prípade akéhokoľvek sporu vyplývajúceho v súvislosti s týmito obchodnými podmienkami budú mať výlučnú súdnu právomoc príslušné súdy Slovenska. Ak by bolo o nejakej časti, respektíve ustanoveniach týchto obchodných podmienok rozhodnuté, že sú nezákonné, neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, potom táto časť sa považuje za oddeliteľnú od týchto obchodných podmienok a nebude mať vplyv na platnosť a vykonateľnosť zvyšných ustanovení. Tieto obchodné podmienky sú zostavené v anglickom jazyku. Predstavujú podmienky len medzi obchodom MobileShop a zákazníkmi a ich vzájomný vzťah sa riadi iba týmito podmienkami. Tieto obchodné podmienky nahrádzajú akékoľvek a všetky predchádzajúce a súčasné dohody, vyhlásenia, záruky a dojednania. Ak niečo v spojitosti s obsahom Stránky je v rozpore alebo nesúlade s týmito obchodnými podmienky, potom v tomto rozsahu majú prednosť obchodné podmienky, pokiaľ to zákon nezakazuje. Názvy kapitol a podkapitol týchto obchodných podmienok sú len na uľahčenie orientácie v dokumente a nie sú zamýšľané tak, aby mali vplyv na výklad či interpretáciu ustanovení týchto obchodných podmienok. V prípade, že MobileShop nepresadzuje nejaké ustanovenie týchto obchodných podmienok, nepovažuje sa to za zrieknutie sa takého ustanovenia ani svojho práva presadzovať takéto ustanovenie.

Na zlepšenie tvoj skúseností používame cookies. Pokračovaním v návšteve týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookie.  Pravidlá pre súbory cookie