Terms & Conditions

Tyto současné obchodní podmínky (dále jen " Podmínky ") upravují právní vztah uzavřený mezi obchodníkem Morning Ideas s.r.o.  s registrovaným sídlem na adrese: Klincová 35 Bratislava 821 08 a uživateli jeho webového rozhraní www.mobileshop.eu.        

Tyto podmínky popisují pravidla, která se vztahují k vašemu přístupu a používání webových stránek. Tento dokument je právně závaznou dohodou mezi vámi jako uživatelem webových stránek (dále jen "vy", "váš" nebo "uživatel") a společností  Morning Ideas s.r.o. (dále jen "Prodejce").

Přečtěte si prosím následující základní pravidla, kterými se řídí vaše používání a přístup k webovým stránkám. Upozorňujeme, že vaše používání nebo přístup k webovým stránkám představuje váš bezpodmínečný souhlas, že budete dodržovat a být vázáni těmito Podmínkami, ačkoliv můžete "označením " určitých částí této webové stránky tuto dohodu obejít.   

 POUŽÍVÁNÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY SOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI;  

Pokud nesouhlasíte, nepoužívejte tento web.

Prodávající si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení kdykoliv, bez předchozího upozornění, změnit, upravit, doplnit nebo odstranit části těchto Podmínek tím, že aktualizuje toto zveřejnění. Jakékoli zveřejněné změny jsou okamžitě účinné a vaše další používání obsahu a služeb MobileShop vyjadřuje plný souhlas se změnami a že jste si přečetli tyto smluvní podmínky. Vaší je povinností pravidelně kontrolovat tyto smluvní podmínky. Vaše pokračování v používání tohoto webu po zveřejnění změn znamená, že přijmete změny a souhlasíte s nimi. Pokud budete dodržovat tyto smluvní podmínky, společnost MobileShop vám uděluje osobní, nevýhradní, nepřenosné oprávnění k navštěvování  a používání stránek.    

 I PŮSOBNOST VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Váš přístup ke službám, používání webových stránek, uskutečnění nákupu, objednávání nebo jinak nakupování na webových stránkách (souhrnně " Stránkách ") se řídí pravidly souvisejících s těmito obchodními podmínkami,  zásadami ochrany osobních údajů a dalšími pravidly, která mohou být v průběhu času zveřejněna. Podmínky a pravidla ohledně nákupů a transakcí na těchto stránkách, jsou mezi Vámi jako kupujícím a MobileShopem závazná. Z tohoto důvodu doporučujeme, opatrně přečist  tyto smluvní podmínky a všechny příslušné dodatečné informace, včetně, ale ne výlučně, zásad ochrany osobních údajů.     

Pokud je k dispozici překlad anglické verze podmínek, souhlasíte s tím, že překlad je poskytován pouze z praktických důvodů a že anglická verze řídí Vaše používání těchto stránek.

 II POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK

Svým přístupem  nebo používáním těchto stránek příjmáte smluvni podminky a prohlašujete, že jste (a) osoba s plnou způsobilosti k právním úkonům která je schopna tvořit právně závaznou smlouvu, a nebo v případě, že plnou způsobilost k právním úkonům nemáte, že jste obdrželi souhlas od svých rodičů nebo jiného zákonného zástupce a proto jste těmito podmínkami vázáni a (b) oprávněni přijímat jakékoliv výrobky. Pokud nesouhlasíte s (nebo nemůže vyhovět), některou z těchto podmínek, nepoužívejte tyto stránky. 

Všechny fakturační a registrační údaje které poskytnete na těchto stránkách musí být pravdivé a přesné. Každý uživatel nese výlučnou odpovědnost za údaje a obsah zveřejněný na těchto stránkách. Uvádět nepravdivé nebo nepřesné údaje představuje porušení obchodních podmínek a uživatel je odpovědný za všechny škody způsobené MobileShopu, jiným uživatelům nebo třetím stranám.    

Všechny materiály, včetně obrázků, textu, ilustrací, průmyslových vzorů, ikon, fotografií, programů, a písemných a jiných materiálů, které jsou součástí těchto stránek (souhrnně "obsah"), jsou určeny výhradně pro osobní a nekomerční použití. Můžete stahovat nebo kopírovat obsah a další stahovatelné materiály zobrazené na těchto stránkách pouze pro osobní použití. Nesmíte reprodukovat publikovat, přenášet, distribuovat, zobrazovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, prodávat nebo se podílet na jakékoli prodeji nebo využívat jakýmkoliv způsobem, zcela nebo částečně obsah těchto stránek. Obsah těchto stránek může být použit pouze za účelem nákupu. Jakékoliv jiné použití materiálů na těchto stránkách (s výjimkou uvedenou výše), včetně reprodukce, modifikace, distribuce, přenosu, zobrazování obsahu, nebo výkonu obsahu těchto stránek je přísně zakázáno.

Platforma může zastavit provoz webových stránek nebo jejích části kdykoli a může měnit obsah stránek nebo jejich částí bez předchozího upozornění. Webová stránka nemusí být po celou dobu k dispozici. Platforma má právo udržovat stránky a uživatel nemá nárok na jakoukoliv náhradu.

Když navštěvujete webové stránky nebo používáte jejich služby, neměli byste:

 1. Vkládat nepravdivé, nepřesné, zavádějící, pomlouvačné, urážlivé informace nebo obsah
 2. Porušovat platné zákony, předpisy, dobré mravy , práva třetích stran, podmínky nebo naše zásady, jako jsou práva k duševnímu vlastnictví třetích stran;
 3. Nezaplatit za vámi zakoupené zboží a položky;
 4. Manipulovat s procesem platby nebo neprovedení platby a nezaplacení poplatku; 
 5. Podkopávat zpětné vazby nebo systémy hodnocení;
 6. Distribuovat spam, hromadné elektronické komunikace, řetězové dopisy nebo pyramidová schémata;
 7. Šířit viry či jiné technologie, které by mohly poškodit internetový server nebo práva a majetek dalších uživatelů; 
 8. Používat žádné automatizované prostředky pro přístup k webovým stránkam a shromažďovat veškerá data ze stránek prostřednictvím automatických prostředků (včetně ale bez omezení na sběr botů ,robotů ,spiderů, brouků nebo jiných automatických zařízení nebo programy), nebo v případě, že nelze použít rámovací techniky pro předložení údajů či obsah na stránkách nebo jinak stránky ovlivnit.    
 9. V opačném případě budete nést jakoukoli zodpovědnost vůči MobileShopu.

MobileShop si vyhrazuje právo omezit, ukončit a odmítnout právo používání nebo přístupu k webovým stránkám každém uživateli z jakéhokoliv důvodu, včetně, ale nikoli výhradně, porušení práva k duševnímu vlastnictví jakékoliv třetí strany, porušení obchodnich podmínkek, dobrých mravů,  v případě pomlouvani nebo postupu který může jakýmkoliv způsobem mít vliv na dobré jméno MobileShop a /nebo v případě jakýkoliv závazků vůči MobileShopu. Každý uživatel také souhlasí s tím, že v žádném případě nebude MobileShop odpovědný uživatelum nebo třetím stranám za neschopnost jakéhokoli uživatele používat nebo přistoupit k webovým stránkám.    

III UŽIVATELSKÉ ÚČTY, HESLA  A BEZPEČNOST

Abyste měli možnost nakupovat, platforma muže po Vás vyžadovat založení účtu (včetně nastavení MobileShop uživatelského jména a hesla). Nesete výhradní odpovědnost za zachování důvěrnosti a bezpečnosti vašeho účtu, včetně hesla, a za veškeré aktivity, které na vašem účtu nebo jeho prostřednictvím probíhají  v důsledku nemožnosti udržovat tyto informace v tajnosti a bezpečí. Souhlasíte s tím, že v případě jakéhokoliv neoprávněného použití Vašeho účtu nebo hesla, a nebo v případě jakékoliv jiného porušení bezpečnosti, MobileShop budete o této skutečnosti neprodleně informovat.  V případě neoprávněného využití uživatelského jména a hesla třetími stranami, v důsledku nemožnosti udržovat informace o vašem účtu v tajnosti a v bezpečí, můžete nést odpovědnost za ztráty vzniklé MobileShopu  nebo jiným uživatelům  a návštěvníkům webových stránek.       

Nesmíte používat MobileShop uživatelské jméno, heslo nebo účet jiné osoby bez výslovného souhlasu a povolení držitele tohoto uživatelského jména, hesla nebo účtu. MobileShop nemůže a nebude odpovědný za jakékoli ztráty či škody vyplývající z vašeho nedodržení těchto povinností. 

Každý uživatel zaručuje a souhlasí s tím, že (a) takové informace, ať již byly předloženy během procesu registrace nebo později v průběhu používání těchto stránek, jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné, a (b) bude udržovat a promptně ( alespoň během několika dnů po změně) měnit veškeré informace, aby byly pravdivé, přesné, aktuální a úplné. 

 IV RECENZE, PŘIPOMÍNKY, KOMUNIKACE A OSTATNÍ OBSAH

Uživatelé těchto stránek mohou zveřejňovat recenze, komentáře a další obsah; odesílat zprávy; předkládát návrhy, náměty, připomínky, otázky nebo jiné informace, pokud obsah není nezákonný, obscénní, zneužívající, výhružný, hanlivý, neporušuje soukromí a práva duševního vlastnictví nebo jinak poškozuje třetí strany, a nespočívá ani neobsahuje softwarové viry, politické kampaně, komerční reklamy, řetězové dopisy, hromadné zásilky nebo jakoukoliv formu "spamu". Nesmíte použít falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za jakoukoli osobu nebo entitu nebo jinak zavádět, pokud jde o původ jakéhokoli obsahu. MobileShop si vyhrazuje právo (nikoli však povinnost) odstranit nebo upravit jakýkoli takový obsah.

V případě, že uživatel napíše svůj vlastní text nebo přidá další obsah na stránku, nesmí tím porušit nebo podporovat porušení jakýchkoli zákonů, práv a / nebo oprávněných zájmů třetích stran;  Nemůže v žádném případě vyvolávat nebezpečné aktivity, nebo ohrožující aktivity pro zdraví nebo život;  Nemůže obejít a / nebo být v rozporu s pravidly slušnosti a dobrými mravy; Nesmí obsahovat vulgární, násilný, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah a neoprávněně narušovat práva nebo oprávněné zájmy kterékoli třetí strany.

Společnost MobileShop si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit obsah, který dokonce minimálně nebo částečně nesplňuje ustanovení uvedených v těchto podmínkách, která by mohla poškodit dobrou pověst MobileShopu, jeho produktů a / nebo služeb a / nebo kteréhokoliv zveřejnění a / nebo šíření v rámci aplikace které by mohlo být ohroženo a / nebo by tím Mobileshop porusil zákon a / nebo smluvní závazky, práva a / nebo oprávněné zájmy. Společnost MobileShop si rovněž vyhrazuje právo bez náhrady požadovat odstranění takových příspěvků, které dokonce minimálně nebo částečně porušují ustanovení uvedených v těchto podmínkách, která by mohla poškodit dobrou pověst MobileShopu, jeho produktů a / nebo služeb a / nebo kteréhokoliv zveřejnění a / nebo šíření v rámci aplikace které by mohlo být ohroženo a / nebo by tím Mobileshop porusil zákon a / nebo smluvní závazky, práva a / nebo oprávněné zájmy.

Jste plně zodpovědní za veškerý obsah přidaný na web a za jeho soulad s právními předpisy, oprávněnými zájmy třetích osob a pravidly této dohody o obsahu.  MobileShop neodpovídá za tento obsah.

V NÁKUP NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Uživatel souhlasí s tím, že všechny činnosti, ke kterým dojde v rámci jeho MobileShop ID (přidání, omezení kliknutím na přijetí případných dodatečných smluv nebo pravidel, přihlášení nebo platba za jakýkoli produkt, zasílání e-mailů pomocí nejnovějšího e-mailového účtu nebo posílání SMS zpráv) budou považovány za schválené vámi. 

Potvrzením nákupu na konci procesu platby souhlasíte s tím, že přijmete a zaplatíte zakoupené položky. Uvědomujete si, že jakékoli zpoždění v procesu platby může představovat porušení smlouvy a za toto porušení budete výhradně zodpovědný.

Každý uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že cena výrobku uvedená na stránkách a / nebo cena zaplacená za produkt zahrnuje provizi pro MobileShop. Všechny ceny zahrnují DPH (případně) s platnou sazbou. MobileShop si vyhrazuje právo vyjádřit cenu včetně DPH.  

Společnost MobileShop má právo opravit chyby na stránce, včetně chyb v ceně. V případě, že došlo k chybě či překlepu v ceně, MobileShop zruší objednávku a oznámí zrušení. V případě, že platba již byla uživatelem převedena, MobileShop vrátí platbu do 30 dnů. V tomto případě, má uživatel právo si na stránkách vytvořit novou objednávku.   

MobileShop si vyhrazuje právo měnit své ceny podle zákona a obchodní praxe. Ceny jsou v zásadě v EUR (EUR). Cena může být uvedena pro informační účely v jiných měnách než je EURO. Společnost MobileShop nemůže být zodpovědná za kolísání směnného kurzu. Cena v eurech je cena produktu; Ostatní měny jsou pouze pro informaci uživatele. Věnujte pozornost podrobnostem transakce, protože celková cena může zahrnovat pojistné, náklady na dopravu a další výdaje, které jste povinni zaplatit.

VI PLATEBNÍ PODMÍNKY

Po potvrzení transakci na webových stránkách, souhlasíte s tím, že budete vázáni a povinen za tuto transakci zaplatít.

 1. Pokud si objednáte zboží, co není k dispozici před tím, než Vám může být poskytnuto, Vaše jediná možnost je pak nárok na vrácení kupní ceny.
 2. Před potvrzením transakce můžete být seznámeni s dodatečnými podmínkami které se vztahují k určitému nákupu (například doprava  hmotných statků). Tyto dodatečné podmínky, budou rovněž upravovat tuto transakci.
 3. I když používame pojmy jako jsou nákup, kupovat, prodávat když mluvíme o transakci související s úvěry, neobdržíte vlastnický podíl v těchto položkách.
 4. Kromě toho, MobileShop může vyžádovat doplňující důkaz o identifikaci a o doručovaci adresy,  e-mailem nebo jinými prostředky. Tato bezpečnostní opatření jsou důkazem naší ochoty chránit zákazníky před možným podvodům. Dokud dodatečné požadavky ohledne identifikaci nebudou splněne MobileShop nemá povinnost objednávku zaslat. V případě, že podmínka dodatečné identifikace nebude splněna, během následujících 15 dnů, MobileShop je opravňen objednávku zrušit.   Všeobecné podmínky patebních možnostech na MobileShop jsou stanovené nasledovně: (Zvláštní podmínky plateb mohou být uvedeny písemně)   
 • Bankovní převod
 • Platba přes PayPal
 • COD (na dobírku)
 • Kreditní karta

Ne všechny způsoby platby jsou k dispozici pro všechny produkty, které jsou prodávány na našich stránkách.

Platba kreditní kartou a na dobírku jsou omezeny určitou celkovou částkou a nemusí být k dispozici u vyšších částek.

Placení kreditní kartou je k dispozici pouze z IP adresy přicházející ze země EU.

Platba na dobírku může být provedena  pouze v hotovosti, nemůže být provedena šekem.

Pokud zvolíte bankovní převod jako způsob platby, MobileShop Vám poskytne jedinečné platební instrukce pro Vaši objednávku. Jakmile obdržíme platbu, což obvykle trvá dva až tři pracovní dny od okamžiku umístění objednávky, objednávka bude schválena. Pokud Vaše platba trvá déle než tři pracovní dny, jste povinni odeslat důkaz o zaplacení, aby vaše objednávka nebyla zrušena z důvodu neposkytnutí platby. Výrobek může být prodán v průběhu doby mezi zadáním objednávky a přijetím platby.  

V případě, že platba (bankovním převodem, PayPalem, kreditní kartou) na bankovní účet MobileShopu nebyla potvrzena během 5 dnů od zadání objednávky, bude považováno, že uživatel zrušil objednávku a nepřeje si aby objednávka byla doručena.  

Zboží bude dodáno do 30 dnů po obdržení platby, nebo v případě volby dobírky 30 dní po přijetí objednávky. MobileShop a ne obchodník je odpovědný za zpoždění při přepravě nebo zpoždění způsobeno nesprávnou adresu uživatele. 

VII SEZNAM DOSTUPNÝCH PRODUKTŮ

Aktuální seznam dostupných produktů na webu je v souladu s kvantitativním stavem našich produktů v našich skladech.

Kupující bude mít možnost zkontrolovat aktuální dostupnost konkrétního produktu v okamžiku zadání objednávky (obdrzí  tak nejnovější informace - množství  je každodenně aktualizováno).   

Za jakékoli změny nebo chyby, které mohou nastat mimo náš vliv a znalosti, nebude společnost MobileShop považována za odpovědnou.

Pokud se stane, že objednaný produkt není k dispozici v okamžiku, kdy zákazník zadá svou objednávku, o tom bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem.  Není-li objednaný produkt stále k dispozici, má zákazník právo požadovat zrušení objednávky.

Společnost MobileShop má právo zrušit objednávku v případě, že zboží již není dostupné.

VIII DOPRAVA - DORUČENÍ - DOPRAVNÍ NÁKLADY

MobileShop je oficiálním partnerem GLS – a největších světových dopravních společností.  Zásilky budou účtovány dle aktuálních a platných sazeb těchto profesionálních přepravních firem. 

Po obdržení produktu, prověřeni zda dodané zboží plně odpovídá objednanému je výhradně odpovědnost kupujícího. Společnost MobileShop doporučuje, abyste vždy ověřili stav zásilky, zda se v zásilce nevyskytují nějaké škody nebo nedostatky.    

Kupující je povinen zkontrolovat obsah balení a stav zboží při dodání, aby kurýrovi oznamil případné poruchy nebo škody objednaného zboží a balení. V případě, že kupující má nějaké připomínky nebo si myslí, že obsah byl poškozen během přepravy je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost kurýrovi při podpisu přepravního dokladu. MobileShop ani prodávající nemá být zodpovědný za škody způsobené přepravcem. Kupující je povinen vymáhat potenciální škody od dopravce a /nebo Kurýra psaním poznámky do přepravních dokladů podepsaných hned po doručení. Další reklamace se nebudou  brát v úvahu.

V případě jakýchkoliv škod, chybějícího obsahu nebo části objednávky, je kupující povinen vše jasně v e-mailu popsat a odeslat na warranty@mobileshop.eu během 3 dnů od doručení. 

Dodávka a dodání našich produktů, náklady na doručení a riziko během tohoto období je na vás.

Od okamžiku, kdy zásilka opustí sklad, MobileShop a obchodník nemůže být zodpovědný za dodací lhůty, škody a / nebo jiné okolnosti, které mohou nastat v průběhu dopravy.

MobileShop nabízí kupujícímu možnost pojištění  celé zásilky, dokud balík nebude dodán na Vaši adresu. Pokud zboží  bude zasláno (z jakéhokoliv důvodu) zpět od zákazníka k nám, pojištění pro tento balík není zahrnuto.

Informace o odhadování dodací lhůty lze nalézt při objednávání na těchto stránkách. Odhadovaná dodací lhůta má pouze informativní charakter a není závazná. MobileShop dodává všechny objednávky během 30 dnů po obdržení platby, nebo v případě dobírky po zadání objednávky.

MobileShop se budou snažit v případech, když platba bude potvrzena do CET 12 hodin, objednávku vyřídit ve stejný den. Předpokládaný čas doručení objednaného zboží se počítá od okamžiku, kdy začíná příprava balíku. Příprava objednávek se provádí od pondělí do pátku.

V případě, že objednané zboží bylo náhodou označené jako k dispozici, ale ve skutečnosti není  skladem, dodací lhůta se prodlouží a MobileShop dává kupujícímu možnost smazat nebo zrušit jeho objednávku.

Každá zásilka bude doručena na adresu uvedenou při objednávání kupujícím. MobileShop si vyhrazuje právo vyžádat doklad o bydlišti, aby se zabránilo podvodům nebo zneužití jakéhokoli typu. Bez odeslání příslušného důkazu  MobileShop nezačne s přípravou objednávky. V případě, kdy   relevantní důkaz nebyl poskytnutý během 5 dnů po podání žádosti, bude objednávka automaticky zrušena.

Po přijetí balíčku kupující je povinen se ujistit, že  balík nemá žádné poškození. V opačném případě je odpovědný pořídit písemný záznam jeho stížnosti v kanceláři dopravní společnost během času definovaném zákonem. 

Od okamžiku, kdy výrobek opustíl sklad, riziko se přenáší na druhé strany z teto smlouvy. MobileShop není odpovědný za zpoždění, ke kterým dochází v průběhu dodávky produktů. V tomto případě má kupující právo pozastavit nebo zrušit objednávku, nebo přijmout nové dodací podmínky, ale v žádném případě nemá právo na náhradu škody nebo vrácení peněz za případné zpoždění.

V případě, že objednaný produkt nebude doručen ve stanoveném časovém období, MobileShop musí zahájit vyšetření s přepravní společností, která byla zodpovědná za doručení zásilky. Během tohoto období MobileShop nehodlá učinit jakékoliv rozhodnutí týkající se této zákazníkové objednávky.

IX REKLAMAČNÍ ŘÁD

DOA reklamace

V případě DOA (Dead On Arrival - vadné po dodání), máte právo na vrácení zboží ve lhůtě 3 dnů. Výrobek je považován za DOA, pokud vykazuje příznaky selhání hardwaru, brání základní provozuschopnosti po jejím prvním použití po vybalení produktu z krabice. Pokud si myslíte, že je Váš produkt  DOA, obraťte se na MobileShop zákaznický servis během 24 hodin od doručení zásilky. MobileShop zákaznická podpora Vám poskytne instrukce jak výrobek vrátit , ve stejném stavu, v jakém jste ho obdrželi, na vlastní náklady a riziko. Po obdržení produktu, MobileShop stanoví, zda je výrobek DOA a nabídne Vám jednu z následujících možností:    

 1. Výměnu: Stejný produkt, který byl objednán Vám bude odeslán na náklady MobileShopu.  MobileShop ponese dopravní naklady na zpětné odeslání zboží až do výše 20 eur.
 2. Refundace: bude vám vrácena kompletní částka včetně dopravních nákladů na zpětné odeslání (s výjimkou pojištění). Náklady na zpětné odeslání jsou do výše 20 eur.  

Reklamace kvality výrobku 

V případě reklamaci týkající se kvality produktu (problémy s displejem, sloty, hardwarovými tlačítky, atd) do 14 kalendářních dnů od dodání výrobku, jste povinni v písemné formě kontaktovat MobileShop zákaznický servis. MobileShop zákaznická podpora Vám poskytne instrukce jak výrobek vrátit , v nezměněném stavu, na vlastní náklady a riziko.  Máte právní povinnost provest přiměřenou péči na výrobku, zatímco se nachází ve Vašem vlastnictví. Budete zodpovědný za všechny škody, které na výrobku nastanou. Zpáteční balík by měl zahrnovat celý obsah balení a písemné informace o důvodu pro návrat. Po obdržení zboží Mobileshop zkontroluje stav zboží a poskytne jednu z následujících možností:    

 1. Výměnu: Stejný produkt, který byl objednán Vám bude odeslán na náklady MobileShopu.  MobileShop ponese dopravní naklady na zpětné odeslání zboží až do výše 20 eur.
 2. Refundace: bude Vám vrácena kompletní částka (s výjimkou pojištění).
 3. Servis: budete přesměrováni na nejbližší servisní středisko (servisní středisko značky, oficiální Mobileshop servis nebo jiný). Tento servis bude poskytnut zdarma.

Reklamace dodaného výrobku

V případě reklamaci týkající se obdržení chybného modelu výrobku, než je uvedeno,  neotvírejte ani nepoužívejte dodaný produkt. V tomto případě se obraťte se na zákaznický servis MobileShop během 3 kalendářních dnů od dodání produktu. Máte povinnost kontaktovat MobileShop zákaznický servis v písemné formě. MobileShop zákaznická podpora Vám poskytne instrukce jak k nám výrobek vrátit, v nezměněném stavu, na vlastní náklady a riziko.  Máte právní povinnost provest přiměřenou péči, zatímco se zboží nachází ve Vašem vlastnictví. Budete zodpovědný za všechny škody, které na výrobku nastanou. Zpáteční balík by měl zahrnovat celý obsah balení a písemné informace o důvodu pro návrat. Po obdržení zboží Mobileshop zkontroluje stav zboží  a poskytne jednu z následujících možností:  

 1. Výměnu: Stejný produkt, který byl objednán Vám bude odeslán na náklady MobileShopu. 
 2. Refundace: bude vám vrácena kompletní částka (s výjimkou pojištění). Náklady na zpětné odeslání jsou do výše 20 eur.    

Tyto podmínky neplatí v případě, že zákazník je zodpovědný za nesprávné interpretaci oficiálních informací, nebo když obal byl otevřen a výrobek používán. V tomto případě budou platit podmínky pro vrácení zboží. 

Refundace objednávek zaplacených dobírkou jsou striktně prováděny prostřednictvím PayPal účtu. Nicméně, náklady pro možnost platby na dobírku jsou nevratné pro všechny typy reklamací.

Nebudou-li splněny všechny tyto podmínky, MobileShop nebude reklamaci akceptovat.

X  PODMÍNKY VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V případě vrácení zboží, zákazník je zodpovědný za vrácení výrobku v původním stavu a za poštovné či jiné vzniklé náklady pro vrácení výrobku.  

Máte povinnost vrátit zboží k nám ve stejném stavu, nepoužité a v originálním balení jako v momentu doručení (např sluchátka, kabely, návod, atd), aniž by se změnili reference a sériová čísla produktu, provest přiměřenou péči a zajistit, že výrobky obdržíme a nebudou při přepravě poškozeny. Etikety a veškerý text na etiketách, jakož i razítka od výrobců musíjou být nepoškozeny. Nesete odpovědnost za všechny škody, které se na výrobku vyskytnou, dokud MobileShop zboží neobdrži zpátky. V případě, že  zákazník tuto povinnost nesplní, budeme mít nárok na náhradu škody vůči zákazníkovi.       

Máte právo zboží vrátit, nebo nahradit jiným výrobkem do 14 dnů ode dne doručení. Je-li požadovaný výrobek vrácen ve své totožné podobě (bez poškození) MobileShop uhradí celkovou částku kupní ceny. Otevřené, použité a poškozené výrobky budou posouzeny dodatečně. V závislosti na  jejich stavu se náhrada úměrně snižuje. MobileShop se snaží popsat všechny položky co nejpřesněji.  MobileShop nemůže zaručit, že všechny informace obsažené v popisu produktu jsou 100% přesné, úplné, spolehlivé a bez chyb. V případě jakýchkoliv otázek týkajících se produktů, o které mate zájem, obraťte se na náš zákaznický servis, aby se předešlo nedorozuměním (o barvách, obsahu balení, jazyků, síťového pokrytí , atd.) Pokud jste výrobek zakoupili, a odchyluje se od požadovaného, máte možnost zboží vrátit, ale v nepoužitém stavu a na základě písemného důvodu v obalu pro vrácení zařízení. V tomto případě MobileShop vrátí peníze všem svým zákazníkům v hodnotě vráceného zboží,  ale bez nákladů na dopravu v obou směrech - to je povinností zákazníka.

Zpětná adresa:

*** Pokud jde o správnou poštovní adresu pro vrácení výrobku, obraťte se na zákaznický servis. 

 XI ZÁRUKA A SERVIS PO NÁKUPU

Výrobky prodávané prostřednictvím těchto stránek jsou rozděleny do dvou kategorií:

EU - ZÁRUKA – Tato záruka vám dává 12-24 měsíců "záruku výrobce".

V Evropské unii s původní fakturou máte nárok rok na servis v autorizovaném servisním středisku. V případě nesprávného fungování výrobku nebo poruchy, výrobek bude odeslán přímo do autorizovaného servisního střediska.

Pokud autorizované servisní středisko odmítne přijmout zboží a opravit, výrobek bude zaslán zpět k Vám na Vaše vlastní náklady.

ZÁRUKA PRODEJCE  – záruka 24 měsíců, kterou poskytuje naš obchod.

Záruka prodejce je poskytována vzhledem k určitým omezením v záruce výrobce nebo dalších omezení. Tato záruka je záruka do 24 měsíců na hardwarové poruchy , které brání základní funkčnosti . MobileShop záruka se vztahuje na stejné pripady jako záruka EU. MobileShop má síť servisních středisek v některých zemích (Francie a Slovinsko). Kontaktujte zákaznickou podporu na warranty@mobileshop.eu , a náš agent Vám poskytne všechny potřebné informace ohledne nejbližšího servisního střediska. Poštovné do servisního střediska (jedna cesta), budou hrazeny zákazníkem.

Pro informace týkající se záruky a servisu po nákupu, prosím obraťte se na naši zákaznickou podporu, od pondělí do pátku 08:30 do 14:30.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA (v obou případech- EU ZÁRUKA i ZÁRUKA PRODEJCE):

 • Výměnu dodatků (baterie, sluchátka, nabíječka, kabely, CD, paměťové karty apod.).
 • Škody a jiné následky, které mohou nastat je-li výrobek používán nedostatečně a nevhodně. Klienti jsou požádáni, aby si pozorně přečtětli instrukce pro správné používání všech výrobků.
 • Jsou li výrobky skladovány nesprávně, a ne podle pokynů výrobce.
 • Škody a jiné následky které mohou přijít z oprav neoprávněného servisního střediska.
 • Škody a jiné následky vyplývající z vnějších vlivů (např. všechny druhy nehod nebo přírodních katastrof).
 • Škody vodotěsných zařízení, způsobené solí nebo chlorovanou vodou.
 • Mechanické poškození, škody způsobené vyšší mocí, škody způsobené neodpovídající péči o zboží
 • Škody, o kterých spotřebitel byl informován před dodáním zboží
 • Škody způsobené používáním výrobku v nevhodných podmínkách
 • Škody způsobené vodou
 • Škody způsobené použitím jiných než oficiálních doplňků k produktu, škody způsobené neodbornou montáží

MobileShop a obchodník NENESOU odpovědnost v případě, že výrobce odmítá převzít záruku z některého z výše uvedených důvodů.

V případě, že záruka bude odmitnuta, výrobce Vám předloží opravu výrobku. Pokud tuto nabídku odmítnete, výrobce má právo požadovat úhradu veškerých administrativních nákladů. Pokud přijmete nabídku, jste povinen uhradit veškeré náklady na opravu.

V případě, že záruka EU nezahrnuje opravu - bude Váš problém vyřizen zárukou prodejce. Musíte se obrátit na MobileShop zákaznickou podporu, a náš tým Vám poskytne všechny instrukce, kde zaslat zboží. Po obdržení produktu, MobileShop stanoví stav produktu a nabídne Vám jednu z následujících možností:

Servis: budete přesměrováni na nejbližší servisní středisko (oficiální servis značky, oficiální servis MobileShopu nebo na jiný servis).

Výměnu: stejný produkt, který jste si objednali, bude odeslán na Vási adresu a MobileShop ponese náklady na dopravu.

Vrácení peněz: bude Vám vrácena kompletní částka (kromě pojištění), až do 20 eu za dopravu.

Výběr jedné z následujících možností je právo společnosti MobileShop.

Obecná reklamační procedura

Kupující může uplatnit vadu na výrobku v písemné podobě a popsat při tom závady . V reklamačním protokolu kupující musí poskytnout svou kontaktní adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. MobileShop není zodpovědný za případné nepřesnosti kupujícího uvedených v žádosti, a není zodpovědný za nemožnost dodání produktu, v případě uvedení nepravdivé nebo nepřesné adresy.

Zákazník je povinen zaslat spolu s produktem všechny dokumenty spojené s tímto produktem. Do obdržení všech potřebných dokladů, MobileShop nemůže začít postup reklamace. Pokud kupující nedodá chybějící dokumenty nebo chybějící části výrobku reklamace bude považována za neoprávněnou.

Pokud produkt obsahuje heslo, kupující je povinen oznámit heslo v reklamačním postupu, nebo odstranit před dodáním výrobku. Pokud tomu tak není, bude reklamační postup opožděný až do dne doručení přístupových kódů a hesel k výrobku.

MobileShop není zodpovědný za poškození dat a programů v případě reklamace. V této souvislosti se kupujícímu doporučuje vytvořit záložní kopie všech dat a programů v produktu.

XII SOUKROMÍ

Zásady ochrany soukromí společnosti MobileShop se vztahují na používání této stránky a její podmínky jsou součástí těchto smluvních podmínek. Používáním tohoto webu potvrzujete a souhlasíte s tím, že internetové přenosy nejsou nikdy zcela soukromé nebo bezpečné. Berete na vědomí, že jakákoli zpráva nebo informace, které zasíláte na web, mohou být přečtené nebo zachycené třetími stranami, a to i v případě, že existuje zvláštní upozornění, že určitý přenos je šifrován. Platební informace jsou zabezpečeny bankovním šifrováním (protokol Payment Processors a PayPal) SSL, MobileShop nesouvisí s těmito citlivými informacemi.   

Jaké osobní údaje shromažďujeme

Při vytvoření MobileShop uživatelského účtu a nákupu produktu, můžeme shromažďovat celou řadu informací, včetně jména, e-mailové adresy, telefonního číslo  a kontaktních preferenci. Navíc MobileShop může požádat zákazníka o další potřebné dokumenty, například: doklad o bydlišti, občanský průkaz, atd.  MobileShop drží své právo provést určitá bezpečnostní opatření což je důkazem naší vůle chránit zákazníky před možným podvodům. Jestliže tato podmínka nebude splněna, MobileShop si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo odložit dodávku, dokud výše uvedená podmínka nebude splněna.    

Pokud sdílíte svůj obsah s přáteli a rodinou používáním MobileShop produktů, posílate dárkové poukazy a produkty, bude mít MobileShop právo shromažďovat jejich údaje, jako jsou jméno, poštovní adresa, e-mailova adresa a telefonní číslo.

Zaregistrováním na těchto webových stránkách podléháte zákonu ze dne 122/2013 Sb o ochraně osobních údajů a udělujete dobrovolně souhlas v souladu s § 11 zákona pro zpracování a skladování všech svých osobních údajů v rozsahu osobních údajů, které jako uživatel umožňujete stránkám používat a které dobrovolně zveřejňujete prostřednictvím těchto stránek za účelem dodání zboží, pro marketingové účely Morning Ideas s.r.o. se sídlem: Klincová 35 Bratislava 821 08. Potvrzujete také přesnost, pravdivost a aktuálnost předložených příslušných osobních údajů.

Tento souhlas může být kdykoli odvolán oznámením a zasláním dopisu na adresu Morning Ideas s.r.o. se sídlem:Klincová 35 Bratislava 821 08, nebo elektronicky zasláním oznámení na e-mailovou adresu info@mobileshop.eu.

V případě možnosti uplatnění svých práv podle ustanovení § 28 a násl. Zákon I,  je požadováno v této souvislosti, kontaktovat operátora pouze na výše uvedené adrese.

MobileShop může pokračovat v použivaní osobních údajů uživatelů dokud nebude odvolán souhlas pro zpracování údajů. Po jeho odvolání pak zajišťuje jejich blokování a likvidaci v souladu se zákonem; pokud se ovšem nedotýká případného povinného zpracování nebo archivaci osobních údajů podle zvláštního právního předpisu. MobileShop zajišťuje, že použivaní osobních údajů v členských státech nebo státech EU, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, budou používána vhodná ochranná opatření práv a oprávněných zájmů dotčených osob.   

 Pravidla cookies

MobileShop používá soubory cookies - malé textové soubory, které jsou umístěny ve vašem prohlížeči, a pomáhají nám poskytovat lepší uživatelské prostředí. Soubory cookie se obecně používají k uchování uživatelských předvoleb, k ukládání informací o věcech, jako jsou nákupní vozíky, a k poskytnutí anonymizovaných údajů pro sledování aplikací třetími stranami, jako je Google Analytics. Soubory cookie zpravidla usnadňují prohlížení. Můžete však soubory cookie zakázat na těchto a ostatních stránkách. Nejúčinnější způsob, jak to udělat, je zakázat cookies ve vašem prohlížeči. Navrhujeme konzultovat sekci Nápověda v prohlížeči. Přečtěte si více na oficiální stránce Evropské komise.   

 Jakým způsobem používáme vaše osobní údaje

 1. Osobní údaje, které shromažďujeme, nám umožňují zveřejňovat nejnovější zprávy o produktech společnosti MobileShop, aktualizaci softwaru a nadcházejících událostech. Pomáhá nám také zlepšovat naše služby, obsah a reklamu.
 2. Používáme také osobní informace, které nám pomáhají vyvíjet, dodávat a zlepšovat naše produkty, služby, obsah a reklamu.
 3. Čas od času můžeme použít vaše osobní údaje k zasílání důležitých poznámek, jako jsou například informace o nákupu a změny našich podmínek a zásad. Vzhledem k tomu, že tyto informace jsou důležité pro vaši interakci s mobilním serverem, nemůžete se odhlásit od přijímání těchto sdělení.
 4. Osobní údaje můžeme také používat pro interní účely, jako jsou audity, analýza dat a komunikace se zákazníky.

XIII VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

MOBILESHOP NEZARUČUJE ŽE STRÁNKY ANI OBSAH, SLUŽBY NEBO FUNKCE STRÁNEK BUDOU BEZCHYBNÝ NEBO NEPŘERUŠENÝ, ŽE CHYBY BUDOU OPRAVENY, NEBO ŽE VAŠE VYUŽITÍ LOKALITY POSKYTNE  SPECIFICKÝ VÝSLEDKY. TYTO STRÁNKY A JEJICH OBSAH JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JE" A "TAK, JAK JSOU K DISPOZICI".  INFORMACE POSKYTOVANÉ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH MOHOU BÝT ZMĚNĚNY A VZTAHUJÍ SE BEZ OZNÁMENÍ.

MOBILESHOP NEMŮŽE ZAJISTIT, ŽE  VŠECHNY SOUBORY NEBO JINÉ ÚDAJE STAŽENÉ Z WEBU BUDOU BEZ VIRŮ NEBO KONTAMINACE NEBO ŽE NEBUDOU MÍT DESTRUKTIVNÍ VLASTNOSTI. MOBILESHOP NEBERE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLICITNÍ, VČETNĚ ZÁRUK PŘESNOSTI, NENARUŠENÍ, PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

MOBILESHOP SE ZŘÍKÁ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI ZA JEDNÁNÍ, OPOMENUTÍ A PROVEDENÍ JAKÝCHKOLI TŘETÍCH OSOB V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK A / NEBO KTERÝCHKOLIV JINÝCH MOBILESHOP SLUŽEB. NÉSETE PLNOU ODPOVĚDNOST ZA SVÉ POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK A ODKAZOVANÝCH STRÁNEK. JEDINÝ ZPŮSOB, JAK UKÁZAT SVOU NESPOKOJENOST S TÍMTO WEBEM A OBSAHEM  JE MOBILESHOP PŘESTAT POUŽÍVAT. TOTO OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI JE SOUČÁSTÍ SHODU MEZI JEDNOTLIVÝMI STRANAMI. 

Výše uvedené prohlášení platí pro případné škody, odpovědnosti nebo škody způsobené jakýmkoliv selhání výkonu, chyb, opomenutí, přerušení, vymazání, defektu, zpoždění v provozu nebo přenosu, počítačovým virem, selháním komunikační linky, krádeže, zničení nebo neoprávněného přístupu, ať už z důvodu porušení smlouvy, nedbalosti nebo z jakéhokoli jiného důvodu působení.

MobileShop si vyhrazuje právo provést některou z následujících možností kdykoliv a bez upozornění: (1) změnit, pozastavit nebo ukončit provoz nebo přístup na stránky, nebo jakékoliv části stránek, z jakéhokoliv důvodu; (2) upravovat, měnit stránky, nebo jakoukoliv část těchto stránek, a jakékoliv příslušné zásady nebo smluvní podmínky; a (3) přerušit provoz stránek, nebo jakékoliv části těchto stránek, když je nezbytné provádět údržbu, opravu chyb, či jiné změny.

XIV OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

S výjimkou případů, kdy to zákon zakázuje, společnost MobileShop nebude v žádném případě odpovědná za jakékoli nepřímé, následné, příkladné, náhodné nebo trestné škody, včetně ztráty zisků, a to i v případě, že společnost MobileShop byla informována o možnosti takové škody.

Pokud bez ohledu na ostatní ustanovení těchto smluvních podmínek společnost MobileShop odpovídá za jakoukoli škodu nebo ztrátu, která vznikla nebo je jakýmkoli způsobem spojena s používáním webu nebo jakéhokoli obsahu, odpovědnost společnosti MobileShop v žádném případě nepřekročí (1) celkový počet poplatků za předplatné nebo podobné poplatky za jakoukoli službu nebo funkci stránky na stránce zaplacené v průběhu šesti měsíců před datem prvního nároku vůči MobileShop (s výjimkou nákupní ceny za jakýkoli produkt), nebo (2) 100,00 EUR.

XV ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte odškodnit Mobileshop a jeho úředníci, ředitelé, akcionáři, předchůdci, následníci, jejich zaměstnanci, zástupce, dceřiné a přidružené společnosti v případě jakýchkoli nároků, ztrát  nebo nákladů (včetně poplatků za právní zastoupení), které byly uskutečněny proti platformy MobileShop jakoukoli třetí stranou v důsledku, vyplývající, nebo v souvislosti s používáním těchto stránek.

XVI PORUŠENÍ TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK

MobileShop může zveřejnit jakékoli informace, které o vás má (včetně Vaší totožnosti), pokud zjistí, že je jejich sdělení nezbytné a v souvislosti s jakýmkoli vyšetřováním nebo stížnosti týkající se Vašeho používání těchto stránek, nebo k identifikaci, kontaktu nebo podání žaloby proti někomu, kdo může způsobit škodu nebo porušit (ať už úmyslně nebo neúmyslně) práva MobileShopu nebo majetku nebo práv a majetku návštěvníků a uživatelů stránek. MobileShop si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit jakoukoli informaci, kterou MobileShop považuje za nezbytnou, anebo pokud je to v souladu s platnými zákony, nařízení, zákonného procesu či vládního požadavku. MobileShop také může zveřejnit Vaše informace, když stanoví, že rozhodné právo požaduje nebo připouští zveřejnění takových údajů, včetně výměny informací s jinými společnostmi a organizacemi pro účely ochrany proti podvodům.

Berete na vědomí a souhlasíte, že MobileShop může zachovat veškeré informace nebo komunikaci s MobileShopem  prostřednictvím těchto stránek nebo jakékoliv služby nabízené prostřednictvím těchto stránek, a může rovněž zveřejnit tyto údaje, pokud to vyžaduje zákon, nebo MobileShop považuje, že je uchování nebo zveřejnění je přiměřeně nezbytné pro (1) soulad s právními procesy, (2) vynucení těchto termínů a podmínek, (3) v případě porušení práva ostatních, nebo (4) ochrany práv, majetku nebo osobní bezpečnosti MobileShop, jejích zaměstnanců, obchodníků , uživatelů, návštěvníků a veřejnosti.  

Souhlasíte, že MobileShop může podle svého uvážení a bez varování, zablokovat přístup k stránkách nebo zakázat budoucí přístup, pokud se domnívá, že jste porušili smluvní podmínky nebo jiný dohody či pokyny spojený s užíváním těchto stránek. Také souhlasíte s tím, že porušení těchto podmínek představuje protiprávní a nekalé obchodní postupy, což způsobuje nenapravitelné škody společnosti MobileShop, které nemohou mít finanční kompenzaci.  Souhlasíte se získáním jakýkoli soudní nebo spravedlivé odměny, které MobileShop považuje za nezbytné nebo vhodné za takových okolností. Tyto náhrady budou přidány k těm, které MobileShopu budou přiděleny podle zákona.     

Souhlasíte, že MobileShop může podle svého uvážení a bez předchozího upozornění ukončit Váš přístup na Stránky, na příčinu, která zahrnuje (ale není omezeno na) (1) Žádosti donucovacích orgánů nebo jiných vládních agentur, (2) Vaši žádosti (dobrovolného smazání účtu), (3) zastavení nebo zásadní změny těchto stránek nebo jakékoliv služby nabízené na /nebo prostřednictvím těchto stránek, nebo (4) neočekávaných technických problémů.  

Pokud MobileShop bude proti Vám provádět  právní kroky v důsledku Vašeho porušení těchto obchodních podmínek, bude MobileShop mít nárok od Vás na náhradu, a zaplatíte poplatky a přiměřené náklady pro právní zastoupení, a jakékoli jiné služby  poskytnuté MobileShopu. Souhlasíte, že MobileShop nebude nest odpovědnost vůči Vám ani žádné třetí straně za ukončení Vašeho přístupu na stránkach v důsledku jakéhokoli porušení těchto obchodních podmínek.    

XVII ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

MobileShop si vyhrazuje právo změnit, zpoždit, nebo definitivně ukončit služby poskytované prostřednictvím těchto stránek a techto podmínek kdykoliv, a kdykoliv změnit nebo odstranit obsah těchto stránek bez předchozího upozornění. 

MobileShop si vyhrazuje právo Vám odmítnout poskytnout služby, a to zejména v případě, že Vaše užívání služeb je v rozporu s obsahem těchto podmínek a Zásadami ochrany osobních údajů, nebo je v rozporu s obchodním zájmem MobileShopu.

XVIII PRÁVO ROZHODNÉ PRO SMLUVNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY

Tyto smluvní podmínky se budou řídit a budou vykládány a prováděny v souladu s  právními předpisy Slovenské republiky, zejména ustanoveními obchodního zákoníku č 513/1991 Sb a v  případě, že je kupující považován za spotřebitele platí ustanovení občanského zákoníku 40/1964 Col.  Slovenské soudy  mají výlučnou příslušnost pro veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito podmínkami. Pokud bude některé ustanovení této dohody považováno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, potom se toto ustanovení nebo jeho část, nebude považovat za součást této dohody a zákonnost, platnost a vymahatelnost zbývajících částí nebude dotčena. Obchodní podmínky jsou psány v angličtině. Tyto Podmínky jsou jedinými pravidly mezi Mobileshopem a kupujícím a vztah mezi nimi bude regulován pouze těmito podmínkami. Tyto obchodní podmínky nahrazují veškeré dřívější nebo současné dohody, prohlášení, záruky a ujednání.  Do té míry, že pokud  je něco spojeného s obsahem stránek v rozporu s těmito obchodními podmínkami, tyto podmínky mají přednost, pokud to ovšem není proti zákonu. Nadpisy kapitol a podkapitol mají pouze informativní charakter a nemají úmysl ovlivnit jejích výklad a kteréhokoli ustanovení těchto Obchodních podmínek. Pokud se MobileShopu nepodaří prosadit jakékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek nebude to považováno za zřeknutí se takového ustanovení, ani svého práva taková ustanovení prosazovat.

 

Tato stránka používá cookies.   Zásady souborů cookie